Remove-Alias

Ta bort ett alias från den aktuella sessionen.

Syntax

Remove-Alias
   [-Name] <String[]>
   [-Scope <String>]
   [-Force]
   [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Remove-Alias tar bort ett alias från den aktuella PowerShell-sessionen. Om du vill ta bort ett alias med egenskapen Option inställd på ReadOnly använder du parametern Force .

Cmdleten Remove-Alias introducerades i PowerShell 6.0.

Exempel

Exempel 1 – Ta bort ett alias

Det här exemplet tar bort ett alias med namnet del som representerar cmdleten Remove-Item .

Remove-Alias -Name del

Exempel 2 – Ta bort alla icke-konstanta alias

Det här exemplet tar bort alla alias från den aktuella PowerShell-sessionen, förutom alias med egenskapen Alternativ inställd på Konstant. När kommandot har körts är aliasen tillgängliga i andra PowerShell-sessioner eller nya PowerShell-sessioner.

Get-Alias | Where-Object { $_.Options -NE "Constant" } | Remove-Alias -Force

Get-Alias hämtar alla alias i PowerShell-sessionen och skickar objekten nedåt i pipelinen. Where-Object använder ett skriptblock, och egenskapen automatisk variabel ($_) och Alternativ representerar det aktuella pipelineobjektet. Parametern NE (inte lika med) väljer objekt som inte har värdet Alternativ inställt på Konstant. Remove-Alias använder parametern Force för att ta bort alias, inklusive skrivskyddade alias, från PowerShell-sessionen.

Parametrar

-Force

Anger att cmdleten tar bort ett alias, inklusive alias med egenskapen Alternativ inställd på ReadOnly. Force-parametern kan inte ta bort ett alias med en alternativegenskap inställd på Konstant.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Name

Anger namnet på aliaset som ska tas bort.

Type:String[]
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Scope

Påverkar endast aliasen i det angivna omfånget. Standardomfånget är Lokalt. Mer information finns i about_Scopes.

De acceptabla värdena för den här parametern är:

 • Global
 • Local
 • Script
 • Ett tal i förhållande till det aktuella omfånget (0 genom antalet omfång, där 0 är det aktuella omfånget och 1 är dess överordnade)
Type:String
Position:Named
Default value:Local
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

String[]

Du kan skicka ett aliasobjekt till Remove-Alias.

Utdata

None

Den här cmdleten returnerar inga utdata.

Kommentarer

Ändringar påverkar bara det aktuella omfånget. Om du vill ta bort ett alias från alla sessioner lägger du till ett Remove-Alias kommando i PowerShell-profilen.

Mer information finns i about_Aliases.