Get-PowerBICapacity

Returnerar en lista över Power BI-kapaciteter.

Syntax

Get-PowerBICapacity
   [-Scope <PowerBIUserScope>]
   [-ShowEncryptionKey]
   [<CommonParameters>]

Description

Hämtar en lista över Power BI-kapaciteter som matchar det angivna omfånget.

Innan du kör det här kommandot måste du logga in med Connect-PowerBIServiceAccount.

Exempel

Exempel 1

PS C:\> Get-PowerBICapacity -Scope Organization -ShowEncryptionKey

Parametrar

-Scope

Anger omfånget för anropet. Enskilda returnerar endast kapaciteter som tilldelats anroparen. Organisationen returnerar alla kapaciteter i en klientorganisation (måste vara administratör för att initiera). Enskild är standardinställningen.

Type:PowerBIUserScope
Accepted values:Individual, Organization
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ShowEncryptionKey

Visa information om krypteringsnyckeln.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

None

Utdata

System.Collections.Generic.IEnumerable`1[[Microsoft.PowerBI.Common.Api.Capacities.Capacity, Microsoft.PowerBI.Common.Api, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]