Remove-PowerBIReport

Tar bort en Power BI-rapport.

Syntax

Remove-PowerBIReport
   -Id <Guid>
   [<CommonParameters>]
Remove-PowerBIReport
   -Id <Guid>
   -WorkspaceId <Guid>
   [<CommonParameters>]
Remove-PowerBIReport
   -Id <Guid>
   -Workspace <Workspace>
   [<CommonParameters>]

Description

Tar bort en Power BI-rapport från en arbetsyta. Om ingen arbetsyta har angetts används din personliga (Min arbetsyta). Innan du kör det här kommandot måste du logga in med Connect-PowerBIServiceAccount.

Exempel

Exempel 1

PS C:\> Remove-PowerBIReport -Id 12345-abc56-jkl56-700a0 -WorkspaceId ccd01-bif87-abc12-34efg

Tar bort en rapport med GUID, "12345-abc56-jkl56-700a0", från arbetsytan med ID:t "ccd01-bif87-abc12-34efg".

Exempel 2

PS C:\> Remove-PowerBIReport -Id 12345-abc56-jkl56-700a0

Tar bort en rapport med GUID:t "12345-abc56-jkl56-700a0" från din personliga arbetsyta.

Parametrar

-Id

ID för den rapport som ska tas bort.

Type:Guid
Aliases:ReportId
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Workspace

Arbetsyteobjekt som innehåller rapporten som ska tas bort.

Type:Workspace
Aliases:Group
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WorkspaceId

ID för arbetsytan som innehåller rapporten som ska tas bort.

Type:Guid
Aliases:GroupId
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

None

Utdata

System.Void