Verifiera ett argumentintervall

Det här exemplet visar hur du anger en valideringsregel som Windows PowerShell-körningen kan använda för att kontrollera de lägsta och högsta värdena för parameterargumentet innan cmdleten körs. Du ställer in den här valideringsregeln genom att deklarera attributet ValidateRange.

Anteckning

Mer information om klassen som definierar det här attributet finns i System.Management.Automation.Validaterangeattribute.

Validera ett argumentintervall

 • Lägg till attributet ValidateRange enligt följande kod. Det här exemplet anger ett intervall på 0 till 5 för InputData parametern .

  [ValidateRange(0, 5)]
  [Parameter(Position = 0, Mandatory = true)]
  public int InputData
  {
   get { return inputData; }
   set { inputData = value; }
  }
  private int inputData;
  

Mer information om hur du deklarerar det här attributet finns i Deklaration av attributet ValidateRange.

Se även

Deklaration av attributet ValidateRange

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet