StopProcessSample02 – exempel

Det här exemplet visar hur du skriver en cmdlet som skriver felsökningsmeddelanden (WriteDebug), utförliga meddelanden (WriteVerbose) och varningsmeddelanden (WriteWarning) när processer stoppas på den lokala datorn. Denna cmdlet liknar Stop-Process cmdleten som tillhandahålls av Windows PowerShell 2.0.

Skapa exemplet med hjälp av Visual Studio.

 1. Öppna Windows Internet Explorer och gå till katalogen StopProcessSample02 under katalogen Exempel.

  När du Windows PowerShell 2.0 SDK navigerar du till mappen StopProcessSample02. Standardplatsen är C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0\Samples\sysmgmt\WindowsPowerShell\csharp\StopProcessSample02.

 2. Dubbelklicka på ikonen för lösningsfilen (.sln). Exempelprojektet öppnas i Microsoft Visual Studio.

 3. I menyn Build (Skapa) väljer du Build Solution (Skapa lösning).

  Biblioteket för exemplet kommer att byggas i standardmapparna \bin eller \bin\debug.

Köra exemplet

 1. Skapa följande modulmapp:

  [user]/documents/windowspowershell/modules/StopProcessSample02

 2. Kopiera exempelsammansättningen till modulmappen.

 3. Starta Windows PowerShell

 4. Kör följande kommando för att läsa in sammansättningen i Windows PowerShell:

  import-module stopprossessample02

 5. Kör cmdleten genom att köra följande kommando:

  stop-proc

Krav

Det här exemplet kräver Windows PowerShell 2.0.

Demonstrationer

Det här exemplet visar följande.

Exempel

Det här exemplet visar hur du skriver felsöknings-, utförliga- och varningsmeddelanden med hjälp av WriteDebug WriteVerbose metoderna , och WriteWarning .

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Collections;
using Win32Exception = System.ComponentModel.Win32Exception;
using System.Management.Automation;       //Windows PowerShell namespace
using System.Globalization;

namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Commands
{
  #region StopProcCommand

  /// <summary>
  /// This class implements the stop-proc cmdlet.
  /// </summary>
  [Cmdlet(VerbsLifecycle.Stop, "Proc",
    SupportsShouldProcess = true)]
  public class StopProcCommand : Cmdlet
  {
    #region Parameters

   /// <summary>
   /// This parameter provides the list of process names on
   /// which the Stop-Proc cmdlet will work.
   /// </summary>
    [Parameter(
     Position = 0,
     Mandatory = true,
     ValueFromPipeline = true,
     ValueFromPipelineByPropertyName = true
    )]
    public string[] Name
    {
     get { return processNames; }
     set { processNames = value; }
    }
    private string[] processNames;

    /// <summary>
    /// This parameter overrides the ShouldContinue call to force
    /// the cmdlet to stop its operation. This parameter should always
    /// be used with caution.
    /// </summary>
    [Parameter]
    public SwitchParameter Force
    {
      get { return force; }
      set { force = value; }
    }
    private bool force;

    /// <summary>
    /// This parameter indicates that the cmdlet should return
    /// an object to the pipeline after the processing has been
    /// completed.
    /// </summary>
    [Parameter]
    public SwitchParameter PassThru
    {
      get { return passThru; }
      set { passThru = value; }
    }
    private bool passThru;

    #endregion Parameters

    #region Cmdlet Overrides

    /// <summary>
    /// The ProcessRecord method does the following for each of the
    /// requested process names:
    /// 1) Check that the process is not a critical process.
    /// 2) Attempt to stop that process.
    /// If no process is requested then nothing occurs.
    /// </summary>
    protected override void ProcessRecord()
    {
      foreach (string name in processNames)
      {
        string message = null;

        // For every process name passed to the cmdlet, get the associated
        // processes.
        // Write a nonterminating error for failure to retrieve
        // a process.

        // Write a user-friendly verbose message to the pipeline. These
        // messages are intended to give the user detailed information
        // on the operations performed by the cmdlet. These messages will
        // appear with the -Verbose option.
        message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
               "Attempting to stop process \"{0}\".", name);
        WriteVerbose(message);

        Process[] processes;

        try
        {
          processes = Process.GetProcessesByName(name);
        }
        catch (InvalidOperationException ioe)
        {
          WriteError(new ErrorRecord(ioe,
                   "UnableToAccessProcessByName",
                     ErrorCategory.InvalidOperation,
                       name));
          continue;
        }

        // Try to stop the processes that have been retrieved.
        foreach (Process process in processes)
        {
          string processName;

          try
          {
            processName = process.ProcessName;
          }
          catch (Win32Exception e)
          {
            WriteError(new ErrorRecord(e, "ProcessNameNotFound",
                     ErrorCategory.ObjectNotFound, process));
            continue;
          }

          // Write a debug message to the host that can be used when
          // troubleshooting a problem. All debug messages will appear
          // with the -Debug option.
          message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                 "Acquired name for pid {0} : \"{1}\"",
                    process.Id, processName);
          WriteDebug(message);

          // Confirm the operation first.
          // This is always false if the WhatIf parameter is specified.
          if (!ShouldProcess(string.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                    "{0} ({1})",
                      processName, process.Id)))
          {
            continue;
          }

          // Make sure that the user really wants to stop a critical
          // process that can possibly stop the computer.
          bool criticalProcess = criticalProcessNames.Contains(processName.ToLower(CultureInfo.CurrentCulture));

          if (criticalProcess && !force)
          {
            message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                  "The process \"{0}\" is a critical process and should not be stopped. Are you sure you wish to stop the process?",
                    processName);

            // It is possible that the ProcessRecord method is called
            // multiple times when objects are received as inputs from
            // the pipeline. So to retain YesToAll and NoToAll input that
            // the user may enter across multiple calls to this function,
            // they are stored as private members of the cmdlet.
            if (!ShouldContinue(message, "Warning!",
                  ref yesToAll, ref noToAll))
            {
              continue;
            }
          } // if (criticalProcess...

          // Display a warning message if the cmdlet is stopping a
          // critical process.
          if (criticalProcess)
          {
            message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                   "Stopping the critical process \"{0}\".",
                     processName);
            WriteWarning(message);
          } // if (criticalProcess...

          // Stop the named process.
          try
          {
            process.Kill();
          }
          catch (Exception e)
          {
            if ((e is Win32Exception) || (e is SystemException) ||
              (e is InvalidOperationException))
            {
              // This process could not be stopped so write
              // a nonterminating error.
              WriteError(new ErrorRecord(
                      e,
                      "CouldNotStopProcess",
                      ErrorCategory.CloseError,
                      process)
                   );
              continue;
            } // if ((e is...
              else throw;
          } // catch

          message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                 "Stopped process \"{0}\", pid {1}.",
                    processName, process.Id);

          WriteVerbose(message);

          // If the PassThru parameter is specified,
          // return the terminated process object to the pipeline.
          if (passThru)
          {
            message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                   "Writing process \"{0}\" to pipeline",
                     processName);
            WriteDebug(message);
            WriteObject(process);
          } // if (passThru...
        } // foreach (Process...
      } // foreach (string...
    } // ProcessRecord

    #endregion Cmdlet Overrides

    #region Private Data

    private bool yesToAll, noToAll;

    /// <summary>
    /// Partial list of critical processes that should not be
    /// stopped. Lower case is used for case insensitive matching.
    /// </summary>
    private ArrayList criticalProcessNames = new ArrayList(
     new string[] { "system", "winlogon", "spoolsv" }
    );

    #endregion Private Data

  } // StopProcCommand

  #endregion StopProcCommand
}

Se även

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet