Deklaration av attributet ValidateLength

Attributet ValidateLength anger det lägsta och högsta antalet tecken för ett cmdlet-parameterargument. Det här attributet kan också användas av Windows PowerShell funktioner.

Syntax

[ValidateLength(int minLength, int maxlength)]

Parametrar

MinLength (System.Int32) Krävs. Anger det minsta antal tecken som tillåts.

MaxLength (System.Int32) Krävs. Anger det maximala antalet tecken som tillåts.

Kommentarer

  • Mer information om hur du deklarerar det här attributet finns i Deklarera valideringsregler för indata.

  • När det här attributet inte används kan motsvarande parameterargument vara av valfri längd.

  • Den Windows PowerShell körningen kastar ett fel under följande förhållanden:

    • När värdet för MaxLength attributparametern är mindre än värdet för MinLength attributparametern.

    • När MaxLength attributparametern är inställd på 0.

    • När argumentet inte är en sträng.

  • Attributet ValidateLength definieras av klassen System.Management.Automation.Validatelengthattribute.

Se även

System.Management.Automation.Validatelengthattribute

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet