Deklaration av attributet ValidateRange

Attributet ValidateRange anger de lägsta och högsta värdena (intervallet) för cmdlet-parameterargumentet. Det här attributet kan också användas av Windows PowerShell funktioner.

Syntax

[ValidateRange(object minRange, object maxRange)]

Parametrar

MinRange (System.Object) Krävs. Anger det minsta tillåtna värdet.

MaxRange (System.Object) Krävs. Anger det högsta tillåtna värdet.

Kommentarer

  • Den Windows PowerShell körningen kastar ett byggfel när värdet för MinRange parametern är större än värdet för MaxRange parametern.

  • Körningskörningen Windows PowerShell ett valideringsfel under följande förhållanden:

    • När värdet för argumentet är mindre än MinRange gränsen eller större än MaxRange gränsen.

    • När argumentet inte är av samma typ som MinRange parametrarna och MaxRange .

  • Attributet ValidateRange definieras av klassen System.Management.Automation.Validaterangeattribute.

Se även

System.Management.Automation.Validaterangeattribute

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet