Name-element för Control för Controls för Configuration

Anger namnet på kontrollen. Det här elementet används när du definierar en gemensam kontroll som kan användas av alla vyer i formateringsfilen.

Schema

  • Konfigurationselement
  • Controls-element
  • Kontrollelement
  • Namnelement

Syntax

<Name>NameOfControl</Name>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för Name elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
Control-element för Controls för Configuration Definierar en gemensam kontroll som kan användas av alla vyer av formateringsfilen och det namn som används för att referera till kontrollen.

Textvärde

Ange det namn som används för att referera till den här kontrollen.

Kommentarer

Det namn som anges här kan användas i följande element för att referera till den här kontrollen.

Se även

Control-element för Controls för Configuration

ExpressionBinding-element för CustomItem för Controls för Configuration

ExpressionBinding-element för CustomItem för Controls för View

GroupBy-element för View

Skriva en PowerShell-formateringsfil