TypeName-element för EntrySelectedBy för GroupBy

Anger en .NET-typ som använder den här definitionen av den anpassade kontrollen. Det här elementet används när du definierar hur en ny grupp med objekt ska visas.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • GroupBy-element
  • CustomControl-element
  • CustomEntries-element
  • CustomEntry-element
  • EntrySelectedBy-element
  • TypeName-element

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och elementets överordnade TypeName element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
EntrySelectedBy-element för CustomEntry för GroupBy Definierar de .NET-typer som använder den här kontrolldefinitionen eller det villkor som måste finnas för att den här definitionen ska kunna användas.

Textvärde

Ange det fullständigt kvalificerade namnet på .NET-typen, till exempel System.IO.DirectoryInfo .

Kommentarer

Varje kontrolldefinition måste ha minst ett definierat typnamn, urvalsuppsättning eller urvalsvillkor.

Mer information om komponenterna i en anpassad kontrollvy finns i Skapa anpassade kontroller.

Se även

Skapa anpassade kontroller

EntrySelectedBy-element för CustomEntry för GroupBy

Skriva en PowerShell-formateringsfil