Ansluta Dynamics 365 till Exchange Online

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016

Det här avsnittet beskriver hur du konfigurerar serverbaserad autentisering mellan Dynamics 365 (lokalt) och Exchange Online. Diagrammet nedan illustrerar kommunikationen mellan Dynamics 365 (lokalt), Azure Active Directory och Exchange Online.

CRM lokalt och Exchange Online

I det här ämnet

Behörigheter som krävs

Konfigurera serverbaserad autentisering med Microsoft Dynamics 365 och Exchange Online

Kör kommandot ConfigureCRMServerSideSync

Felsök problem med validering av aktivering av guiden för server-baserad autentisering

Skapa en e-postserverprofil

Konfigurera standardbearbetning av e-post och synkronisering

Konfigurera postlådor

Godkänna e-post

Testa konfiguration av postlådor

Testa e-postkonfigurationen för alla postlådor som är associerade en e-postserverprofil

Behörigheter som krävs

Microsoft Dynamics 365

 • Säkerhetsroll för systemadministratör.

 • Om du använder ett självsignerat certifikat för utvärdering, måste du ha lokalt gruppmedlemskap för administratörer på datorn där Microsoft Dynamics 365 Server körs.

Exchange Online

 • Office 365 Medlemskap för globala administratörer. Detta krävs för administrativ åtkomstbehörighet till Office 365-prenumerationen och för att köra Microsoft AzurePowerShell-cmdletarna.

Viktigt

I den här distributionen av Dynamics 365 kan administratören godkänna postlådor.

Konfigurera serverbaserad autentisering med Microsoft Dynamics 365 och Exchange Online

Följ stegen i den ordning som du ställer in Dynamics 365 (lokalt) med Exchange Online.

Viktigt

 • Stegen som beskrivs här måste slutföras i den ordning som anges. Om en aktivitet inte slutförs, t.ex. ett Windows PowerShell-kommando som returnerar ett felmeddelande måste problemet lösas innan du fortsätter till nästa kommando, uppgift eller steg.

Verifiera förutsättningar

Innan du kan konfigurera Dynamics 365 (lokalt) och Exchange Online för serverbaserad autentisering måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Dynamics 365 (lokalt)-distributionen måste redan vara konfigurerad och tillgänglig via Internet.Mer information:Configure IFD for Microsoft Dynamics 365

 • Microsoft Dynamics 365 Hybrid Connector. Microsoft Dynamics 365 Hybrid Connector är en gratis koppling som du kan använda serverbaserad autentisering med Microsoft Dynamics 365 (lokalt) och Exchange Online.Mer information:Microsoft Dynamics 365 Hybrid Connector

 • Ett x 509 digitalt certifikat som utfärdas av en betrodd certifikatutfärdare används för att autentisera mellan Dynamics 365 (lokalt) och Exchange Online. Om du utvärderar serverbaserad autentisering kan du använda ett självsignerat certifikat.

Följande programvarufunktioner krävs för att köra de Windows PowerShell-cmdletar som beskrivs i detta avsnitt:

Viktigt

När detta skrivs finns det ett problem med RTW-versionen av Microsoft Online Services Sign-In Assistant för IT-proffs. Vi rekommenderar att du använder betaversionen tills problemet är löst. Mer information: Microsoft Azure-forum: Det går inte att installera Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell. MOSSIA har inte installerats

Ställa in serverbaserad autentisering

 1. På den Microsoft Dynamics 365 Server där serverrollen för verktyg för distribution körs, starta modulen Azure Active Directory för Windows PowerShell.

  Viktigt

  Datorn där du kör följande PowerShell-kommandon måste ha nödvändiga programfunktioner som beskrivs tidigare i Verifiera förutsättningar.

 2. Förbered certifikatet. Ersätt contoso\adminstrator med din domän\ditt konto.

  $CertificateScriptWithCommand = “.\CertificateReconfiguration.ps1 -certificateFile c:\Personalcertfile.pfx -password personal_certfile_password -updateCrm -certificateType S2STokenIssuer -serviceAccount contoso\administrator -storeFindType FindBySubjectDistinguishedName”
  
  Invoke-Expression -command $CertificateScriptWithCommand
  

Kör kommandot ConfigureCRMServerSideSync

Kör kommandot ConfigureCRMServerSideSync om du vill göra följande:

 1. Ställ in Dynamics 365-huvudnamnet i Azure Active Directory ACS (Access Control Services).

 2. Konfigurera Dynamics 365 för serverbaserad autentisering med Exchange Online.

 3. Ställ in Exchange Online-klient-id:t.

Köra kommandot ConfigureCRMServerSideSync

 1. Byt katalog i Windows PowerShell till den mapp som innehåller ConfigureCRMServerSideSync.ps1 enligt exemplet.

  cd C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Tools
  
 2. Kör ConfigureCrmServerSideSync.ps1-skriptet. Skriv följande kommando och tryck på RETUR.

  .\ConfigureCrmServerSideSync.ps1
  
 3. Ange följande parametrar.

  Parameter

  Beskrivning

  rootDomainName

  Namnet på den server som kör Dynamics 365 lokalt.

  privateKeyPassword

  Lösenordet för ditt digitala certifikat som används för att autentisera mellan x509 Dynamics 365 (lokalt) och Exchange Online.

  cerFilePath

  Sökvägen till filen med säkerhetscertifikatet. Exempel: c:\Personalcertfile.cer

  pfxFilePath

  Sökvägen till Personal Information Exchange-filen. Exempel: c:\Personalcertfile.pfx

  organizationName

  Namnet på din Dynamics 365-organisation. Exempel: Contoso

  O365AdminEmail

  E-postadress till Office 365-klienten. Exempel: user@contoso.onmicrosoft.com

Felsök problem med validering av aktivering av guiden för server-baserad autentisering

Fel: Autentisering misslyckades. Det här felet kan returneras när certifikatet som används för server-till-server-autentisering är ogiltigt eller saknas. Uppdatera eller installera certifikatet och försök igen.

Skapa en e-postserverprofil

 1. Gå till Inställningar > E-postkonfiguration > E-postserverprofiler.

 2. Klicka på Ny > Exchange Online (Hybrid).

 3. Ange följande information för en serverprofil för Exchange-e-post.

  Fält

  Beskrivning

  Allmän

  Namn

  Ange ett beskrivande namn för profilen.

  Beskrivning

  Skriv en kort beskrivning av syftet med e-postserverprofilen.

  Servertyp

  Ifylld i förväg med Exchange Online (Hybrid).

  Ägare

  Ifylld med namnet på ägaren av e-postserverprofilen.

  Använd standardklient-id:t

  Om du har använt PowerShell-kommandona ovan för att ange Exchange Online-klient-id:t (rekommenderas) klickar du på Ja för att använda detta id. Om du anger detta till Nej måste du ange Exchange Online-klient-id:t manuellt (rekommenderas ej!).

  Exchange Online-klient-id

  Om du har använt PowerShell-kommandona ovan för att ange Exchange Online-klient-id:t (rekommenderas) är id:t i fältet förifyllt.

  Identifiera serverplats automatiskt

  Ifyllt i förväg med Exchange Online-URL. Klicka på Ja (rekommenderas) om du vill använda den automatiska tjänsten för att identifiera serverplats. Om du anger detta till Nej, måste du ange plats för e-postserver manuellt.

  Inkommande serverplats och utgående serverplats

  Om du väljer Nej i Identifiera serverplats automatiskt anger du en URL för Inkommande serverplats och Utgående serverplats:

  Avancerad

  Ytterligare inställningar

  Bearbeta e-post från

  Välj ett datum och en tid. Mottagen e-post efter datumet och tiden kommer att behandlas av serversynkronisering för alla postlådor som är associerade med den här profilen. Om du anger ett värde mindre än aktuella datumet kommer ändringen att tillämpas på alla tillhörande nya postlådor och deras tidigare bearbetade e-post hämtas.

  Minsta avsökningsintervall i minuter

  Skriv det minsta avsökningsintervallet, i minuter, för postlådor som är associerade med denna e-postserverprofil. Avsökningsintervallet bestämmer hur ofta synkronisering med servern avsöker dina postlådor för ny e-post.

  Flytta misslyckade e-postmeddelanden till mappen Olevererbart

  Om du vill flytta e-postmeddelandet som inte har levererats till mappen Kunde inte levereras klickar du på Ja. Om det finns ett fel vid spårning av e-postmeddelanden i Dynamics 365 som e-postaktivitet, och om det här alternativet anges till Ja,kommer e-postmeddelandet att flyttas till mappen Olevererbart.

 4. Klicka på Spara.

 5. Klicka på Testa anslutning och granska resultatet. Se följande avsnitt för att diagnostisera problem.

Felsök anslutningen för profilen Exchange Online (Hybrid)

Om du har kört Testa anslutning och har problem med anslutningen för profilen Exchange Online (Hybrid) kan du använda informationen i dialogrutan Testa anslutning för att diagnostisera och åtgärda anslutningen.

Du kan hitta information om återkommande problem och annan information om felsökning i Blogg: Testa och aktivera postlådor i Microsoft Dynamics CRM 2015 och Felsökning och övervakning av serversynkronisering.

Konfigurera standardbearbetning av e-post och synkronisering

Ange serversynkronisering som standardmetod för konfiguration.

 1. Gå till Inställningar > E-postkonfiguration > Inställningar för e-postkonfiguration.

 2. Ställ in bearbetning och synkroniseringsfält på följande sätt:

  • Serverprofil: Den profil som du skapade i avsnittet ovan.

  • Inkommande e-post: Serversynkronisering eller e-postrouter

  • Utgående e-post: Serversynkronisering eller e-postrouter

  • Avtalade tider, kontakter och uppgifter: Ställa in serversynkronisering eller e-postrouter

   Anteckning

   Om användarna använder främst Dynamics 365 för Outlook på sina stationära datorer, Microsoft Dynamics 365 för Outlook kan vara ett bättre alternativ.

  Om du lämnar standardvärdena (markerade) för E-postbearbetning för ej godkända användare och köer måste du godkänna e-post och köer för användarpostlådor enligt anvisningarna nedan i Godkänna e-post.

  Systeminställningar för serversynkronisering

 3. Klicka på OK.

Konfigurera postlådor

Om du vill ange att postlådor ska använda standardprofilen måste du först ange serverprofilen och leveransmetoden för e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter.

Du måste förutom administratörsbehörigheter även ha läs- och skrivrättigheter för entiteten Postlåda om du vill kunna ange leveransmetod för postlådorna.

Välj en av följande metoder:

Ange postlådor för standardprofilen

 1. Gå till Inställningar > E-postkonfiguration > Postlådor.

 2. Klicka på Aktiva postlådor.

 3. Välj alla postlådor som du vill associera med den Exchange Server-profil du skapat, klicka på Använd standardinställningar för e-post, kontrollera inställningarna och klicka sedan på OK.

  Använd standardinställningar för e-post

  Som standard postlådekonfigureringen testas och postlådorna aktiveras när du klickar på OK.

Redigera postlådor om du vill ange metoderna profil och leverans

 1. Gå till Inställningar > E-postkonfiguration > Postlådor.

 2. Klicka på Aktiva postlådor.

 3. Markera postlådorna som du vill konfigurera och klicka på Redigera.

 4. I formuläret Ändra flera poster under Synkroniseringsmetod anger du Serverprofil till den Exchange Server-profil du skapade tidigare.

 5. Ange inkommande och utgåendee-post till Serversynkronisering eller e-postrouter.

 6. Ange Avtalade tider, kontakter och uppgifter till Serversynkronisering.

  Anteckning

  Om användarna använder främst Dynamics 365 för Outlook på sina stationära datorer, Microsoft Dynamics 365 för Outlook kan vara ett bättre alternativ.

 7. Klicka på Ändra.

Godkänna e-post

Du måste godkänna varje postlåda för användaren eller kö innan brevlådan kan bearbeta e-post.

 1. Gå till Inställningar > E-postkonfiguration > Postlådor.

 2. Klicka på Aktiva postlådor.

 3. Markera de postlådor som du vill godkänna och klicka sedan på Fler kommandon () > Godkänn e-post.

 4. Klicka på OK.

Testa konfiguration av postlådor

 1. Gå till Inställningar > E-postkonfiguration > Postlådor.

 2. Klicka på Aktiva postlådor.

 3. Välj de postlådor som du vill testa och klicka sedan på Testa och aktivera postlådor.

  Detta testar konfigurationen för inkommande och utgående e-post för markerade postlådor och aktiverar dem för bearbetning av e-post. Om ett fel uppstår i en postlåda visas en varning på varningsväggen för postlådan och profilens ägare. Beroende på typen av fel försöker Microsoft Dynamics 365 bearbeta e-postmeddelandet igen efter ett tag eller inaktiverar postlådan för bearbetning av e-post.

  Resultatet av konfigurationstest för e-post visas i fälten Status för inkommande e-post, Status för utgående e-post och Status för avtalade tider, kontakter och uppgifter för en postlådepost. En varning genereras också när konfigurationen har slutförts för en postlåda. Den här varningen visas för postlådans ägare.

Tips

Om du inte vill synkronisera kontakter, avtalade tider och uppgifter för en postlåda, kanske du vill markera kryssrutan Synkronisera objekt med Exchange från denna Dynamics 365-org, även om Exchange var inställt på att synkronisera med en annan org.Läs mer om den här kryssrutan.

Testa e-postkonfigurationen för alla postlådor som är associerade en e-postserverprofil

 1. Gå till Inställningar > E-postkonfiguration > E-postserverprofiler.

 2. Välj den profil som du skapade och klicka sedan på Testa och aktivera postlådor.

  När du testar konfigurationen för e-post körs ett asynkront jobb i bakgrunden. Det kan ta några minuter att slutföra testet.Microsoft Dynamics 365 testar e-postkonfigurationen för alla postlådorna som är associerade med Exchange Server-profilen. För postlådor som är konfigurerade med serversynkronisering för att synkronisera avtalade tider, uppgifter och kontakter kontrolleras också om dessa är korrekt konfigurerade.

Tips

Om du inte vill synkronisera kontakter, avtalade tider och uppgifter för en postlåda, kanske du vill markera kryssrutan Synkronisera objekt med Exchange från denna Dynamics 365-org, även om Exchange var inställt på att synkronisera med en annan org.Läs mer om den här kryssrutan.

Se även

Felsökning och övervakning av serversynkronisering
Testa e-postflödet med Remote Connectivity Analyzer
Integrera (synkronisera) ditt e-postsystem med Microsoft Dynamics 365
Ställa in serversynkronisering för e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter
Serversynkronisering

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright