Dela via


LotSerMst-tabellen anger kostnaden till noll under en lagerplats till lagerplats, enstegsöverföring

Den här artikeln innehåller en lösning på problemet att kostnaden i tabellen LotSerMst går till noll i en lagerplats för att binärföra enstegsöverföring i Microsoft Dynamics SL.

Gäller för: Microsoft Dynamics SL
Ursprungligt KB-nummer: 3034220

Symptom

Du märker att kostnaden anges till noll i tabellen LotSerMst när du har överfört i ett steg, bin till lagerplats.

Åtgärd

Tillämpa utlösare på databasen:

create trigger xLotSerMstCost on LotSerMst for insert as
set nocount on
if (select COUNT(*) from inserted where Cost=0)>0
begin
update L set L.Cost=(select MAX(m.cost) from LotSerMst m with (nolock) inner join inserted i on m.Invtid = i.invtid and m.LotSerNbr=i.LotSerNbr)
 from LotSerMst L
 inner join inserted i on L.InvtID=i.InvtID and L.LotSerNbr=i.LotSerNbr and L.SiteID=i.SiteID and L.WhseLoc=i.WhseLoc
 inner join Inventory invt with (nolock) on i.InvtID=invt.InvtID
 where i.Cost=0 and i.LotSerNbr<>'' and i.OrigQty=1 and invt.LotSerTrack='SI'
end
go