BgpPeerStatus Klass

Statusinformation för BGP-peer.

Variabler fylls bara i av servern och ignoreras när en begäran skickas.

Arv
BgpPeerStatus

Konstruktor

BgpPeerStatus(**kwargs)

Variabler

local_address
str

Den virtuella nätverksgatewayens lokala adress.

neighbor
str

Den fjärranslutna BGP-peern.

asn
int

Det autonoma systemnumret för den fjärranslutna BGP-peern.

state
str eller BgpPeerState

BGP-peertillståndet. Möjliga värden är: "Unknown", "Stopped", "Idle", "Connecting", "Connected".

connected_duration
str

Hur länge peering har varit igång.

routes_received
<xref:long>

Antalet vägar som har lärts från den här peer-peern.

messages_sent
<xref:long>

Antalet skickade BGP-meddelanden.

messages_received
<xref:long>

Antalet mottagna BGP-meddelanden.