VirtualRouterListResult Klass

Svar för ListVirtualRouters API-tjänstanrop.

Arv
VirtualRouterListResult

Konstruktor

VirtualRouterListResult(*, value: typing.Union[typing.List[_ForwardRef('VirtualRouter')], NoneType] = None, next_link: typing.Union[str, NoneType] = None, **kwargs)

Parametrar

value
list[VirtualRouter]

Lista över virtuella routrar.

next_link
str

URL för att hämta nästa uppsättning resultat.