ConnectionMonitorHttpConfiguration Klass

Beskriver HTTP-konfigurationen.

Arv
ConnectionMonitorHttpConfiguration

Konstruktor

ConnectionMonitorHttpConfiguration(*, port: typing.Union[int, NoneType] = None, method: typing.Union[str, _ForwardRef('HTTPConfigurationMethod'), NoneType] = None, path: typing.Union[str, NoneType] = None, request_headers: typing.Union[typing.List[_ForwardRef('HTTPHeader')], NoneType] = None, valid_status_code_ranges: typing.Union[typing.List[str], NoneType] = None, prefer_https: typing.Union[bool, NoneType] = None, **kwargs)

Parametrar

port
int

Porten som du vill ansluta till.

method
str eller HTTPConfigurationMethod

DEN HTTP-metod som ska användas. Möjliga värden är: "Get", "Post".

path
str

Sökvägskomponenten för URI:n. Till exempel "/dir1/dir2".

request_headers
list[HTTPHeader]

HTTP-huvuden som ska skickas med begäran.

valid_status_code_ranges
list[str]

HTTP-statuskoder för att överväga att lyckas. Till exempel "2xx,301-304,418".

prefer_https
bool

Värde som anger om HTTPS föredras framför HTTP i fall där valet inte är explicit.