Dela via


Project Environment Types - Delete

Tar bort en projektmiljötyp.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DevCenter/projects/{projectName}/environmentTypes/{environmentTypeName}?api-version=2024-02-01

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
environmentTypeName
path True

string

Namnet på miljötypen.

Reguljärt uttrycksmönster: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-_.]{2,62}$

projectName
path True

string

Namnet på projektet.

Reguljärt uttrycksmönster: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-_.]{2,62}$

resourceGroupName
path True

string

Namnet på resursgruppen. Namnet är skiftlägesokänsligt.

subscriptionId
path True

string

ID för målprenumerationen.

api-version
query True

string

Den API-version som ska användas för den här åtgärden.

Svar

Name Typ Description
200 OK

Resursen har tagits bort.

204 No Content

Resursen finns inte.

Other Status Codes

ErrorResponse

Felsvar som beskriver varför åtgärden misslyckades.

Säkerhet

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Typ: oauth2
Flow: implicit
Auktoriseringswebbadress: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Omfattningar

Name Description
user_impersonation personifiera ditt användarkonto

Exempel

ProjectEnvironmentTypes_Delete

Exempelbegäran

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/0ac520ee-14c0-480f-b6c9-0a90c58ffff/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.DevCenter/projects/ContosoProj/environmentTypes/DevTest?api-version=2024-02-01

Exempelsvar

Definitioner

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

ErrorDetail

Felinformationen.

ErrorResponse

Felsvar

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

Name Typ Description
info

object

Ytterligare information.

type

string

Den ytterligare informationstypen.

ErrorDetail

Felinformationen.

Name Typ Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Ytterligare information om felet.

code

string

Felkoden.

details

ErrorDetail[]

Felinformationen.

message

string

Felmeddelandet.

target

string

Felmålet.

ErrorResponse

Felsvar

Name Typ Description
error

ErrorDetail

Felobjektet.