Dela via


Secrets - Delete

Tar bort en befintlig hemlighet i profilen.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Cdn/profiles/{profileName}/secrets/{secretName}?api-version=2023-05-01

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
profileName
path True

string

Namnet på Azure Front Door Standard- eller Azure Front Door Premium-profilen som är unik i resursgruppen.

resourceGroupName
path True

string

Namnet på resursgruppen i Azure-prenumerationen.

Reguljärt uttrycksmönster: ^[-\w\._\(\)]+$

secretName
path True

string

Namnet på hemligheten under profilen.

subscriptionId
path True

string

Azure-prenumerations-ID.

api-version
query True

string

Version av API:et som ska användas med klientbegäran. Den aktuella versionen är 2023-05-01.

Svar

Name Typ Description
200 OK

OK. Begäran har slutförts.

202 Accepted

Accepterade. Begäran har accepterats för bearbetning och åtgärden slutförs asynkront.

Sidhuvuden

location: string

204 No Content

Inget innehåll. Begäran har accepterats men ursprunget hittades inte.

Other Status Codes

AfdErrorResponse

Azure Front Door-felsvar som beskriver varför åtgärden misslyckades.

Säkerhet

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Typ: oauth2
Flow: implicit
Auktoriseringswebbadress: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Omfattningar

Name Description
user_impersonation personifiera ditt användarkonto

Exempel

Secrets_Delete

Exempelbegäran

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/subid/resourceGroups/RG/providers/Microsoft.Cdn/profiles/profile1/secrets/secret1?api-version=2023-05-01

Exempelsvar

azure-asyncoperation: https://management.azure.com/subscriptions/subid/resourcegroups/resourceGroupName/providers/Microsoft.Cdn/operationresults/operationId?api-version=2023-05-01

Definitioner

Name Description
AfdErrorResponse

Felsvar

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

ErrorDetail

Felinformationen.

AfdErrorResponse

Felsvar

Name Typ Description
error

ErrorDetail

Felobjektet.

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

Name Typ Description
info

object

Ytterligare information.

type

string

Den ytterligare informationstypen.

ErrorDetail

Felinformationen.

Name Typ Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Ytterligare information om felet.

code

string

Felkoden.

details

ErrorDetail[]

Felinformationen.

message

string

Felmeddelandet.

target

string

Felmålet.