Dela via


Cluster Pools - Delete

Tar bort en klusterpool.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.HDInsight/clusterpools/{clusterPoolName}?api-version=2023-11-01-preview

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
clusterPoolName
path True

string

Namnet på klusterpoolen.

resourceGroupName
path True

string

Namnet på resursgruppen. Namnet är skiftlägesokänsligt.

subscriptionId
path True

string

uuid

ID för målprenumerationen. Värdet måste vara ett UUID.

api-version
query True

string

Den API-version som ska användas för den här åtgärden.

Svar

Name Typ Description
200 OK

Lyckades.

202 Accepted

Accepterad svarsdefinition.

Sidhuvuden

Location: string

204 No Content

Inget innehåll – Klusterpoolen finns inte.

Other Status Codes

ErrorResponse

Felsvar som beskriver varför åtgärden misslyckades.

Säkerhet

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Typ: oauth2
Flow: implicit
Auktoriseringswebbadress: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Omfattningar

Name Description
user_impersonation personifiera ditt användarkonto

Exempel

ClusterPoolDelete

Exempelbegäran

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/10e32bab-26da-4cc4-a441-52b318f824e6/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.HDInsight/clusterpools/clusterpool1?api-version=2023-11-01-preview

Exempelsvar

azure-asyncoperation: http://azure.async.operation/status
azure-asyncoperation: http://azure.async.operation/status

Definitioner

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

ErrorDetail

Felinformationen.

ErrorResponse

Felsvar

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

Name Typ Description
info

object

Ytterligare information.

type

string

Den ytterligare informationstypen.

ErrorDetail

Felinformationen.

Name Typ Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Ytterligare information om felet.

code

string

Felkoden.

details

ErrorDetail[]

Felinformationen.

message

string

Felmeddelandet.

target

string

Felmålet.

ErrorResponse

Felsvar

Name Typ Description
error

ErrorDetail

Felobjektet.