Dela via


Devices - List Components

Visa en lista över de komponenter som finns på en enhet

GET https://{subdomain}.{baseDomain}/api/devices/{deviceId}/components?api-version=2022-07-31

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
baseDomain
path True

string

Basdomänen för alla Azure IoT Central-tjänstbegäranden.

deviceId
path True

string

Unikt ID för enheten.

subdomain
path True

string

Programmets underdomän.

api-version
query True

string

Den version av API:et som anropas.

Svar

Name Typ Description
200 OK

Collection

Klart

Other Status Codes

Error

Ett felsvar som togs emot från IoT Central-tjänsten.

Sidhuvuden

x-ms-error-code: string

Säkerhet

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Typ: oauth2
Flow: implicit
Auktoriseringswebbadress: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Omfattningar

Name Description
user_impersonation personifiera ditt användarkonto

Exempel

List components

Exempelbegäran

GET https://appsubdomain.azureiotcentral.com/api/devices/device1/components?api-version=2022-07-31

Exempelsvar

{
 "value": [
  {
   "@id": "<id>",
   "@type": [
    "Component"
   ],
   "name": "LocationTracking"
  },
  {
   "@id": "<id>",
   "@type": [
    "Component"
   ],
   "name": "EnvironmentSensing"
  }
 ]
}

Definitioner

Name Description
Collection

De sidiga resultaten av entiteter.

Error

Svarsfeldefinitionen.

ErrorDetails

Information om felet.

Collection

De sidiga resultaten av entiteter.

Name Typ Description
nextLink

string

URL för att hämta nästa sida med entiteter.

value

object[]

Samlingen av entiteter.

Error

Svarsfeldefinitionen.

Name Typ Description
error

ErrorDetails

Felinformation för aktuell begäran.

ErrorDetails

Information om felet.

Name Typ Description
code

string

Felkod.

message

string

Information om felmeddelanden.

requestId

string

Korrelations-ID för aktuell begäran.

time

string

Tiden då felbegäran misslyckades.