Dela via


Broker Authentication - Delete

Ta bort en BrokerAuthenticationResource

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.IoTOperationsMQ/mq/{mqName}/broker/{brokerName}/authentication/{authenticationName}?api-version=2023-10-04-preview

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
authenticationName
path True

string

Namn på MQ-asynkron meddelandekö/autentiseringsresurs

Reguljärt uttrycksmönster: ^[a-zA-Z0-9-]{3,24}$

brokerName
path True

string

Namn på MQ-asynkron resurs

Reguljärt uttrycksmönster: ^[a-zA-Z0-9-]{3,24}$

mqName
path True

string

Namn på MQ-resurs

Reguljärt uttrycksmönster: ^[a-zA-Z0-9-]{3,24}$

resourceGroupName
path True

string

Namnet på resursgruppen. Namnet är skiftlägesokänsligt.

subscriptionId
path True

string

ID för målprenumerationen.

api-version
query True

string

Den API-version som ska användas för den här åtgärden.

Svar

Name Typ Description
202 Accepted

Borttagning av resurser har accepterats.

Sidhuvuden

  • Location: string
  • Retry-After: integer
204 No Content

Resursen finns inte.

Other Status Codes

ErrorResponse

Ett oväntat felsvar.

Säkerhet

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Typ: oauth2
Flow: implicit
Auktoriseringswebbadress: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Omfattningar

Name Description
user_impersonation personifiera ditt användarkonto

Exempel

BrokerAuthentication_Delete

Exempelbegäran

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/2408F1A7-C077-406C-814C-FBD93E129C00/resourceGroups/rgiotoperationsmq/providers/Microsoft.IoTOperationsMQ/mq/N-1WF4----CTI4Eh6-q-/broker/6I-BP5KO5TyY3-2-JcP2/authentication/-1o-h26O?api-version=2023-10-04-preview

Exempelsvar

location: https://contoso.com/operationstatus

Definitioner

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

ErrorDetail

Felinformationen.

ErrorResponse

Felsvar

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

Name Typ Description
info

object

Ytterligare information.

type

string

Den ytterligare informationstypen.

ErrorDetail

Felinformationen.

Name Typ Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Ytterligare information om felet.

code

string

Felkoden.

details

ErrorDetail[]

Felinformationen.

message

string

Felmeddelandet.

target

string

Felmålet.

ErrorResponse

Felsvar

Name Typ Description
error

ErrorDetail

Felobjektet.