Lab Plans - Delete

Tar bort en labbplansresurs.
Åtgärd för att ta bort en labbplansresurs. Om du tar bort en labbplan tas inte labb som är associerade med en labbplan bort, och inte heller tas delade avbildningar som lagts till i ett galleri bort via behörighetscontainern för labbplanen.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.LabServices/labPlans/{labPlanName}?api-version=2022-08-01

URI-parametrar

Name In Required Type Description
labPlanName
path True
  • string

Namnet på den labbplan som unikt identifierar den i resursgruppen. Används i resurs-URI:er och i användargränssnittet.

resourceGroupName
path True
  • string

Namnet på resursgruppen. Namnet är skiftlägesokänsligt.

subscriptionId
path True
  • string

ID för målprenumerationen.

api-version
query True
  • string

DEN API-version som ska användas för den här åtgärden.

Svar

Name Type Description
200 OK

Begäran lyckades.

202 Accepted

Begäran godkändes.

204 No Content

Begäran har uppfyllts.

Other Status Codes

Standardfelsvaret.

Exempel

deleteLabPlan

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/testrg123/providers/Microsoft.LabServices/labPlans/testlabplan?api-version=2022-08-01

Sample Response

Location: https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/providers/Microsoft.LabServices/operationresults/a64149d8-84cb-4566-ab8e-b4ee1a074174

Definitioner

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

ErrorDetail

Felinformationen.

ErrorResponse

Felsvar

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

Name Type Description
info
  • object

Den ytterligare informationen.

type
  • string

Ytterligare informationstyp.

ErrorDetail

Felinformationen.

Name Type Description
additionalInfo

Ytterligare information om felet.

code
  • string

Felkoden.

details

Felinformationen.

message
  • string

Felmeddelandet.

target
  • string

Felmålet.

ErrorResponse

Felsvar

Name Type Description
error

Felobjektet.