Sims - Delete

Tar bort det angivna SIM-kortet.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.MobileNetwork/simGroups/{simGroupName}/sims/{simName}?api-version=2022-04-01-preview

URI-parametrar

Name In Required Type Description
resourceGroupName
path True
  • string

Namnet på resursgruppen. Namnet är skiftlägesokänsligt.

simGroupName
path True
  • string

Namnet på SIM-gruppen.

Regex pattern: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*$

simName
path True
  • string

Namnet på SIM:et.

Regex pattern: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*$

subscriptionId
path True
  • string

ID för målprenumerationen.

api-version
query True
  • string

DEN API-version som ska användas för den här åtgärden.

Svar

Name Type Description
200 OK

Borttagningen lyckades.

202 Accepted

Accepterad. Anger etableringen "Ta bort"State tills åtgärden har slutförts. Returnerar en åtgärds-URI som kan efterfrågas för att hitta åtgärdens aktuella tillstånd.

204 No Content

Begäran lyckades. Resursen finns inte.

Other Status Codes

Felsvar som beskriver varför åtgärden misslyckades.

Säkerhet

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifiera ditt användarkonto

Exempel

Delete SIM

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/subid/resourceGroups/testResourceGroupName/providers/Microsoft.MobileNetwork/simGroups/testSimGroup/sims/testSim?api-version=2022-04-01-preview

Sample Response

Definitioner

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

ErrorDetail

Felinformationen.

ErrorResponse

Felsvar

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

Name Type Description
info
  • object

Ytterligare information.

type
  • string

Den ytterligare informationstypen.

ErrorDetail

Felinformationen.

Name Type Description
additionalInfo

Ytterligare information om felet.

code
  • string

Felkoden.

details

Felinformationen.

message
  • string

Felmeddelandet.

target
  • string

Felmålet.

ErrorResponse

Felsvar

Name Type Description
error

Felobjektet.