Server Security Alert Policies - Create Or Update

Skapar eller uppdaterar en princip för hotidentifiering.

PUT https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/{serverName}/securityAlertPolicies/Default?api-version=2017-12-01

URI-parametrar

Name In Required Type Description
resourceGroupName
path True
 • string

Namnet på resursgruppen. Namnet är skiftlägesokänsligt.

securityAlertPolicyName
path True

Namnet på hotidentifieringsprincipen.

serverName
path True
 • string

Namnet på servern.

subscriptionId
path True
 • string

ID för målprenumerationen.

api-version
query True
 • string

DEN API-version som ska användas för den här åtgärden.

Begärandetext

Name Required Type Description
properties.state True

Anger tillståndet för principen, oavsett om den är aktiverad eller inaktiverad.

properties.disabledAlerts
 • string[]

Anger en matris med aviseringar som är inaktiverade. Tillåtna värden är: Sql_Injection, Sql_Injection_Vulnerability, Access_Anomaly

properties.emailAccountAdmins
 • boolean

Anger att aviseringen skickas till kontoadministratörerna.

properties.emailAddresses
 • string[]

Anger en matris med e-postadresser som aviseringen skickas till.

properties.retentionDays
 • integer

Anger hur många dagar som ska behållas i granskningsloggarna för hotidentifiering.

properties.storageAccountAccessKey
 • string

Anger identifierarnyckeln för lagringskontot för hotidentifieringsgranskning.

properties.storageEndpoint
 • string

Anger bloblagringsslutpunkten (t.ex. https://MyAccount.blob.core.windows.net). Den här bloblagringen innehåller alla granskningsloggar för hotidentifiering.

Svar

Name Type Description
200 OK

Hotidentifieringsprincipen har uppdaterats.

202 Accepted

Begäran skapades för att ange principen för hotidentifiering på servern.

Other Status Codes

Felsvar som beskriver varför det inte gick att ange säkerhetsaviseringsprinciper.

Exempel

Update a server's threat detection policy with all parameters
Update a server's threat detection policy with minimal parameters

Update a server's threat detection policy with all parameters

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/securityalert-4799/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityalert-6440/securityAlertPolicies/Default?api-version=2017-12-01

{
 "properties": {
  "state": "Enabled",
  "emailAccountAdmins": true,
  "emailAddresses": [
   "testSecurityAlert@microsoft.com"
  ],
  "disabledAlerts": [
   "Access_Anomaly",
   "Usage_Anomaly"
  ],
  "retentionDays": 5,
  "storageAccountAccessKey": "sdlfkjabc+sdlfkjsdlkfsjdfLDKFTERLKFDFKLjsdfksjdflsdkfD2342309432849328476458/3RSD==",
  "storageEndpoint": "https://mystorage.blob.core.windows.net"
 }
}

Sample Response

{
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/securityalert-4799/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityalert-6440/securityAlertPolicies/default",
 "name": "Default",
 "type": "Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityAlertPolicies",
 "properties": {
  "state": "Enabled",
  "emailAccountAdmins": true,
  "emailAddresses": [
   "testSecurityAlert@microsoft.com"
  ],
  "disabledAlerts": [
   "Access_Anomaly",
   "Usage_Anomaly"
  ],
  "retentionDays": 5,
  "storageEndpoint": "https://mystorage.blob.core.windows.net"
 }
}

Update a server's threat detection policy with minimal parameters

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/securityalert-4799/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityalert-6440/securityAlertPolicies/Default?api-version=2017-12-01

{
 "properties": {
  "state": "Disabled",
  "emailAccountAdmins": true
 }
}

Sample Response

{
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/securityalert-4799/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityalert-6440/securityAlertPolicies/default",
 "name": "Default",
 "type": "Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityAlertPolicies",
 "properties": {
  "state": "Enabled",
  "emailAccountAdmins": true,
  "emailAddresses": [
   ""
  ],
  "disabledAlerts": [
   ""
  ],
  "retentionDays": 0,
  "storageEndpoint": ""
 }
}

Definitioner

SecurityAlertPolicyName

Namnet på hotidentifieringsprincipen.

ServerSecurityAlertPolicy

En serversäkerhetsaviseringsprincip.

ServerSecurityAlertPolicyState

Anger tillståndet för principen, oavsett om den är aktiverad eller inaktiverad.

SecurityAlertPolicyName

Namnet på hotidentifieringsprincipen.

Name Type Description
Default
 • string

ServerSecurityAlertPolicy

En serversäkerhetsaviseringsprincip.

Name Type Description
id
 • string

Fullständigt kvalificerat resurs-ID för resursen. Ex – /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}

name
 • string

Namnet på resursen

properties.disabledAlerts
 • string[]

Anger en matris med aviseringar som är inaktiverade. Tillåtna värden är: Sql_Injection, Sql_Injection_Vulnerability, Access_Anomaly

properties.emailAccountAdmins
 • boolean

Anger att aviseringen skickas till kontoadministratörerna.

properties.emailAddresses
 • string[]

Anger en matris med e-postadresser som aviseringen skickas till.

properties.retentionDays
 • integer

Anger hur många dagar som ska behållas i granskningsloggarna för hotidentifiering.

properties.state

Anger tillståndet för principen, oavsett om den är aktiverad eller inaktiverad.

properties.storageAccountAccessKey
 • string

Anger identifierarnyckeln för lagringskontot för hotidentifieringsgranskning.

properties.storageEndpoint
 • string

Anger bloblagringsslutpunkten (t.ex. https://MyAccount.blob.core.windows.net). Den här bloblagringen innehåller alla granskningsloggar för hotidentifiering.

type
 • string

Resurstypen. Till exempel "Microsoft.Compute/virtualMachines" eller "Microsoft. Storage/storageAccounts"

ServerSecurityAlertPolicyState

Anger tillståndet för principen, oavsett om den är aktiverad eller inaktiverad.

Name Type Description
Disabled
 • string
Enabled
 • string