Disaster Recovery Configs - Delete

Tar bort ett alias (haveriberedskapskonfiguration)

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ServiceBus/namespaces/{namespaceName}/disasterRecoveryConfigs/{alias}?api-version=2021-06-01-preview

URI-parametrar

Name In Required Type Description
alias
path True
  • string

Konfigurationsnamnet för haveriberedskap

namespaceName
path True
  • string

Namnområdesnamnet

resourceGroupName
path True
  • string

Namnet på resursgruppen i Azure-prenumerationen.

subscriptionId
path True
  • string

Prenumerationsautentiseringsuppgifter som unikt identifierar en Microsoft Azure-prenumeration. Prenumerations-ID:t utgör en del av URI:n för varje tjänstanrop.

api-version
query True
  • string

Klient-API-version.

Svar

Name Type Description
200 OK

Begäran om att ta bort alias (haveriberedskapskonfiguration) har godkänts

Other Status Codes

ServiceBus-felsvar som beskriver varför åtgärden misslyckades.

Säkerhet

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifiera ditt användarkonto

Exempel

SBAliasDelete

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/5f750a97-50d9-4e36-8081-c9ee4c0210d4/resourceGroups/SouthCentralUS/providers/Microsoft.ServiceBus/namespaces/sdk-Namespace-8860/disasterRecoveryConfigs/sdk-DisasterRecovery-3814?api-version=2021-06-01-preview

Sample Response

Definitioner

Error

Felobjektet.

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

ErrorResponse

Svar på resurshanteringsfel.

Error

Felobjektet.

Name Type Description
additionalInfo

Ytterligare information om felet.

code
  • string

Felkoden.

details

Felinformationen.

message
  • string

Felmeddelandet.

target
  • string

Felmålet.

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

Name Type Description
info
  • object

Ytterligare information.

type
  • string

Den ytterligare informationstypen.

ErrorResponse

Svar på resurshanteringsfel.

Name Type Description
error

Felobjektet.