Dela via


Resurs

Resursmodelldefinitionen för Azure Resource Manager resurs.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
id sträng No
name sträng No
type sträng No
location sträng No

id

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Fullständigt kvalificerad identifierare för resursen. Ex – /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Namnet på resursen


type

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Resurstypen. Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines eller Microsoft.Storage/storageAccounts.


location

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Den geo-plats där resursen finns