Dela via


Ip Firewall Rules - List By Workspace

Returnerar en lista över brandväggsregler

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/{workspaceName}/firewallRules?api-version=2021-06-01

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
resourceGroupName
path True

string

Namnet på resursgruppen. Namnet är skiftlägesokänsligt.

subscriptionId
path True

string

ID för målprenumerationen.

workspaceName
path True

string

Namnet på arbetsytan.

api-version
query True

string

Den API-version som ska användas för den här åtgärden.

Svar

Name Typ Description
200 OK

IpFirewallRuleInfoListResult

Other Status Codes

ErrorResponse

Exempel

List IP firewall rules in a workspace

Exempelbegäran

GET https://management.azure.com/subscriptions/01234567-89ab-4def-0123-456789abcdef/resourceGroups/ExampleResourceGroup/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/ExampleWorkspace/firewallRules?api-version=2021-06-01

Exempelsvar

{
  "value": [],
  "nextLink": ""
}

Definitioner

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

ErrorDetail

Felinformationen.

ErrorResponse

Felsvar

IpFirewallRuleInfo

IP-brandväggsregel

IpFirewallRuleInfoListResult

Lista över IP-brandväggsregler

ProvisioningState

Resursetableringstillstånd

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

Name Typ Description
info

object

Den ytterligare informationen.

type

string

Ytterligare informationstyp.

ErrorDetail

Felinformationen.

Name Typ Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Ytterligare information om felet.

code

string

Felkoden.

details

ErrorDetail[]

Felinformationen.

message

string

Felmeddelandet.

target

string

Felmålet.

ErrorResponse

Felsvar

Name Typ Description
error

ErrorDetail

Felobjektet.

IpFirewallRuleInfo

IP-brandväggsregel

Name Typ Description
id

string

Fullständigt kvalificerat resurs-ID för resursen. Exempel – /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}

name

string

Namnet på resursen

properties.endIpAddress

string

Brandväggsregelns slut-IP-adress. Måste vara IPv4-format. Måste vara större än eller lika med startIpAddress

properties.provisioningState

ProvisioningState

Resursetableringstillstånd

properties.startIpAddress

string

Brandväggsregelns start-IP-adress. Måste vara IPv4-format

type

string

Resurstypen. Till exempel "Microsoft.Compute/virtualMachines" eller "Microsoft.Storage/storageAccounts"

IpFirewallRuleInfoListResult

Lista över IP-brandväggsregler

Name Typ Description
nextLink

string

Länka till nästa sida med resultat

value

IpFirewallRuleInfo[]

Lista över IP-brandväggsregler

ProvisioningState

Resursetableringstillstånd

Name Typ Description
DeleteError

string

Deleting

string

Failed

string

Provisioning

string

Succeeded

string