Dela via


Kusto Pools - List By Workspace

Lista Kusto-pooler
Visa en lista över alla Kusto-pooler

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/{workspaceName}/kustoPools?api-version=2021-06-01-preview

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
resourceGroupName
path True

string

Namnet på resursgruppen. Namnet är skiftlägesokänsligt.

subscriptionId
path True

string

ID för målprenumerationen.

workspaceName
path True

string

Namnet på arbetsytan.

api-version
query True

string

Den API-version som ska användas för den här åtgärden.

Svar

Name Typ Description
200 OK

KustoPoolListResult

Lista över Kusto-pooler under arbetsytan.

Other Status Codes

ErrorResponse

Felsvar som beskriver varför åtgärden misslyckades.

Exempel

List Kusto pools in a workspace

Exempelbegäran

GET https://management.azure.com/subscriptions/12345678-1234-1234-1234-123456789098/resourceGroups/kustorptest/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/kustorptest/kustoPools?api-version=2021-06-01-preview

Exempelsvar

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/12345678-1234-1234-1234-123456789098/resourceGroups/kustorptest/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/kustorptest/kustopools/KustoClusterRPTest4",
   "name": "KustoClusterRPTest4",
   "type": "Microsoft.Synapse/workspaces/kustopools",
   "location": "westus",
   "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
   },
   "sku": {
    "name": "Storage optimized",
    "size": "Medium",
    "capacity": 2
   },
   "etag": "abcd123"
  },
  {
   "id": "/subscriptions/12345678-1234-1234-1234-123456789098/resourceGroups/kustorptest/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/kustorptest/kustopools/KustoClusterRPTest3",
   "name": "KustoClusterRPTest3",
   "type": "Microsoft.Synapse/workspaces/kustopools",
   "location": "westus",
   "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
   },
   "sku": {
    "name": "Compute optimized",
    "size": "Small",
    "capacity": 2
   },
   "etag": "abcd123"
  }
 ]
}

Definitioner

Name Description
AzureSku

Azure SKU-definition.

createdByType

Den typ av identitet som skapade resursen.

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

ErrorDetail

Felinformationen.

ErrorResponse

Felsvar

KustoPool

Klass som representerar en Kusto kusto-pool.

KustoPoolListResult

Åtgärdssvar för Kusto-pooler i listan.

LanguageExtension

Språktilläggsobjektet.

languageExtensionName

Namnet på språktillägget.

LanguageExtensionsList

Listan över språktilläggsobjekt.

OptimizedAutoscale

En klass som innehåller den optimerade definitionen för automatisk skalning.

ResourceProvisioningState

Resursens etablerade tillstånd.

SkuName

SKU-namn.

SkuSize

SKU-storlek.

State

Resursens tillstånd.

systemData

Metadata som rör skapande och senaste ändring av resursen.

AzureSku

Azure SKU-definition.

Name Typ Description
capacity

integer

Antalet instanser av klustret.

name

SkuName

SKU-namn.

size

SkuSize

SKU-storlek.

createdByType

Den typ av identitet som skapade resursen.

Name Typ Description
Application

string

Key

string

ManagedIdentity

string

User

string

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

Name Typ Description
info

object

Ytterligare information.

type

string

Den ytterligare informationstypen.

ErrorDetail

Felinformationen.

Name Typ Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Ytterligare information om felet.

code

string

Felkoden.

details

ErrorDetail[]

Felinformationen.

message

string

Felmeddelandet.

target

string

Felmålet.

ErrorResponse

Felsvar

Name Typ Description
error

ErrorDetail

Felobjektet.

KustoPool

Klass som representerar en Kusto kusto-pool.

Name Typ Standardvärde Description
etag

string

En unik skrivskyddad sträng som ändras när resursen uppdateras.

id

string

Fullständigt kvalificerat resurs-ID för resursen. Ex – /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}

location

string

Den geo-plats där resursen finns

name

string

Namnet på resursen

properties.dataIngestionUri

string

Kusto-poolens datainmatnings-URI.

properties.enablePurge

boolean

False

Ett booleskt värde som anger om rensningsåtgärderna är aktiverade.

properties.enableStreamingIngest

boolean

False

Ett booleskt värde som anger om den strömmande inmatningen är aktiverad.

properties.languageExtensions

LanguageExtensionsList

Lista över Kusto-poolens språktillägg.

properties.optimizedAutoscale

OptimizedAutoscale

Optimerad automatisk skalningsdefinition.

properties.provisioningState

ResourceProvisioningState

Resursens etablerade tillstånd.

properties.state

State

Resursens tillstånd.

properties.stateReason

string

Orsaken till Kusto-poolens aktuella tillstånd.

properties.uri

string

Kusto-pool-URI:n.

properties.workspaceUID

string

Den unika identifieraren för arbetsytan.

sku

AzureSku

SKU:n för kusto-poolen.

systemData

systemData

Azure Resource Manager metadata som innehåller createdBy och modifiedBy information.

tags

object

Resurstaggar.

type

string

Resurstypen. Till exempel "Microsoft.Compute/virtualMachines" eller "Microsoft.Storage/storageAccounts"

KustoPoolListResult

Åtgärdssvar för Kusto-pooler i listan.

Name Typ Description
value

KustoPool[]

Listan över Kusto-pooler.

LanguageExtension

Språktilläggsobjektet.

Name Typ Description
languageExtensionName

languageExtensionName

Namnet på språktillägget.

languageExtensionName

Namnet på språktillägget.

Name Typ Description
PYTHON

string

R

string

LanguageExtensionsList

Listan över språktilläggsobjekt.

Name Typ Description
value

LanguageExtension[]

Listan över språktillägg.

OptimizedAutoscale

En klass som innehåller den optimerade definitionen för automatisk skalning.

Name Typ Description
isEnabled

boolean

Ett booleskt värde som anger om funktionen för optimerad autoskalning är aktiverad eller inte.

maximum

integer

Maximalt antal tillåtna instanser.

minimum

integer

Minsta antal tillåtna instanser.

version

integer

Den version av mallen som definierats, till exempel 1.

ResourceProvisioningState

Resursens etablerade tillstånd.

Name Typ Description
Canceled

string

Creating

string

Deleting

string

Failed

string

Moving

string

Running

string

Succeeded

string

SkuName

SKU-namn.

Name Typ Description
Compute optimized

string

Storage optimized

string

SkuSize

SKU-storlek.

Name Typ Description
Extra small

string

Large

string

Medium

string

Small

string

State

Resursens tillstånd.

Name Typ Description
Creating

string

Deleted

string

Deleting

string

Running

string

Starting

string

Stopped

string

Stopping

string

Unavailable

string

Updating

string

systemData

Metadata som rör skapande och senaste ändring av resursen.

Name Typ Description
createdAt

string

Tidsstämpeln för resursskapande (UTC).

createdBy

string

Identiteten som skapade resursen.

createdByType

createdByType

Den typ av identitet som skapade resursen.

lastModifiedAt

string

Tidsstämpeln för resursens senaste ändring (UTC)

lastModifiedBy

string

Identiteten som senast ändrade resursen.

lastModifiedByType

createdByType

Den typ av identitet som senast ändrade resursen.