Dela via


SAP Availability Zone Details - SAP Availability Zone Details

Hämta den rekommenderade sap-tillgänglighetszonens parinformation för din region.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/providers/Microsoft.Workloads/locations/{location}/sapVirtualInstanceMetadata/default/getAvailabilityZoneDetails?api-version=2023-04-01

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
location
path True

string

Namnet på Azure-regionen.

subscriptionId
path True

string

ID för målprenumerationen.

api-version
query True

string

Den API-version som ska användas för den här åtgärden.

Begärandetext

Name Obligatorisk Typ Description
appLocation True

string

Den geo-plats där SAP-resurserna ska skapas.

databaseType True

SAPDatabaseType

Databastypen. T.ex. HANA, DB2 osv.

sapProduct True

SAPProductType

Definierar SAP-produkttypen.

Svar

Name Typ Description
200 OK

SAPAvailabilityZoneDetailsResult

Resultat av SAP-tillgänglighetszonsinformation.

Other Status Codes

ErrorResponse

Felsvar som beskriver varför åtgärden misslyckades.

Säkerhet

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Typ: oauth2
Flow: implicit
Auktoriseringswebbadress: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Omfattningar

Name Description
user_impersonation personifiera ditt användarkonto

Exempel

SAPAvailabilityZoneDetails_eastus
SAPAvailabilityZoneDetails_northeurope

SAPAvailabilityZoneDetails_eastus

Exempelbegäran

POST https://management.azure.com/subscriptions/8e17e36c-42e9-4cd5-a078-7b44883414e0/providers/Microsoft.Workloads/locations/centralus/sapVirtualInstanceMetadata/default/getAvailabilityZoneDetails?api-version=2023-04-01

Exempelsvar

{
 "availabilityZonePairs": [
  {
   "zoneA": 1,
   "zoneB": 2
  }
 ]
}

SAPAvailabilityZoneDetails_northeurope

Exempelbegäran

POST https://management.azure.com/subscriptions/8e17e36c-42e9-4cd5-a078-7b44883414e0/providers/Microsoft.Workloads/locations/centralus/sapVirtualInstanceMetadata/default/getAvailabilityZoneDetails?api-version=2023-04-01

Exempelsvar

{
 "availabilityZonePairs": [
  {
   "zoneA": 2,
   "zoneB": 3
  }
 ]
}

Definitioner

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

ErrorDetail

Felinformationen.

ErrorResponse

Felsvar

SAPAvailabilityZoneDetailsRequest

SAP-begäran om att hämta en lista över tillgänglighetszoner.

SAPAvailabilityZoneDetailsResult

Listan över tillgänglighetszonpar som stöds och som ingår i SAP HA-distributionen.

SAPAvailabilityZonePair

SAP-tillgänglighetszonparet.

SAPDatabaseType

Definierar de SAP-databastyper som stöds.

SAPProductType

Definierar SAP-produkttypen.

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

Name Typ Description
info

object

Den ytterligare informationen.

type

string

Ytterligare informationstyp.

ErrorDetail

Felinformationen.

Name Typ Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Ytterligare information om felet.

code

string

Felkoden.

details

ErrorDetail[]

Felinformationen.

message

string

Felmeddelandet.

target

string

Felmålet.

ErrorResponse

Felsvar

Name Typ Description
error

ErrorDetail

Felobjektet.

SAPAvailabilityZoneDetailsRequest

SAP-begäran om att hämta en lista över tillgänglighetszoner.

Name Typ Description
appLocation

string

Den geo-plats där SAP-resurserna ska skapas.

databaseType

SAPDatabaseType

Databastypen. T.ex. HANA, DB2 osv.

sapProduct

SAPProductType

Definierar SAP-produkttypen.

SAPAvailabilityZoneDetailsResult

Listan över tillgänglighetszonpar som stöds och som ingår i SAP HA-distributionen.

Name Typ Description
availabilityZonePairs

SAPAvailabilityZonePair[]

Hämtar listan över tillgänglighetszonpar.

SAPAvailabilityZonePair

SAP-tillgänglighetszonparet.

Name Typ Description
zoneA

integer

Zon A.

zoneB

integer

Zon B.

SAPDatabaseType

Definierar de SAP-databastyper som stöds.

Name Typ Description
DB2

string

HANA

string

SAPProductType

Definierar SAP-produkttypen.

Name Typ Description
ECC

string

Other

string

S4HANA

string