Dela via


Sap Landscape Monitor - Update

Korrigerar instrumentpanelen för SAP Landscape Monitor för den angivna prenumerationen, resursgruppen och SAP-övervakningsnamnet.

PATCH https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Workloads/monitors/{monitorName}/sapLandscapeMonitor/default?api-version=2023-04-01

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
monitorName
path True

string

Namnet på SAP Monitor-resursen.

resourceGroupName
path True

string

Namnet på resursgruppen. Namnet är skiftlägesokänsligt.

subscriptionId
path True

string

ID för målprenumerationen.

api-version
query True

string

Den API-version som ska användas för den här åtgärden.

Begärandetext

Name Typ Description
properties.grouping

Grouping

Hämtar eller anger SID-grupperingar efter liggande och Miljö.

properties.topMetricsThresholds

SapLandscapeMonitorMetricThresholds[]

Hämtar eller anger listans högsta tröskelvärden för SAP Landscape Monitor-instrumentpanelen

Svar

Name Typ Description
200 OK

SapLandscapeMonitor

OK

Other Status Codes

ErrorResponse

Felsvar som beskriver varför åtgärden misslyckades.

Exempel

Update SAP monitor

Exempelbegäran

PATCH https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Workloads/monitors/mySapMonitor/sapLandscapeMonitor/default?api-version=2023-04-01

{
 "properties": {
  "grouping": {
   "landscape": [
    {
     "name": "Prod",
     "topSid": [
      "SID1",
      "SID2"
     ]
    }
   ],
   "sapApplication": [
    {
     "name": "ERP1",
     "topSid": [
      "SID1",
      "SID2"
     ]
    }
   ]
  },
  "topMetricsThresholds": [
   {
    "name": "Instance Availability",
    "green": 90,
    "yellow": 75,
    "red": 50
   }
  ]
 }
}

Exempelsvar

{
 "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Workloads/monitors/myMonitor/sapLandscapeMonitor/default",
 "name": "default",
 "type": "Microsoft.Workloads/monitors/sapLandscapeMonitor",
 "systemData": {
  "createdBy": "user@xyz.com",
  "createdByType": "User",
  "createdAt": "2021-08-19T15:10:46.196Z",
  "lastModifiedBy": "user@xyz.com",
  "lastModifiedByType": "User",
  "lastModifiedAt": "2021-08-19T15:10:46.196Z"
 },
 "properties": {
  "grouping": {
   "landscape": [
    {
     "name": "Prod",
     "topSid": [
      "SID1",
      "SID2"
     ]
    }
   ],
   "sapApplication": [
    {
     "name": "ERP1",
     "topSid": [
      "SID1",
      "SID2"
     ]
    }
   ]
  },
  "topMetricsThresholds": [
   {
    "name": "Instance Availability",
    "green": 90,
    "yellow": 75,
    "red": 50
   }
  ]
 }
}

Definitioner

Name Description
createdByType

Den typ av identitet som skapade resursen.

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

ErrorDetail

Felinformationen.

ErrorResponse

Felsvar

Grouping

Hämtar eller anger SID-grupperingar efter liggande och Miljö.

SapLandscapeMonitor

konfiguration som är associerad med SAP Landscape Monitor-instrumentpanelen.

SapLandscapeMonitorMetricThresholds

Hämtar eller anger tröskelvärden för högsta måtthälsa.

SapLandscapeMonitorProvisioningState

Etableringstillstånd för SAP-övervakaren.

SapLandscapeMonitorSidMapping

Hämtar eller anger mappningen för SID till Miljö/Program.

systemData

Metadata som rör skapande och senaste ändring av resursen.

createdByType

Den typ av identitet som skapade resursen.

Name Typ Description
Application

string

Key

string

ManagedIdentity

string

User

string

ErrorAdditionalInfo

Ytterligare information om resurshanteringsfelet.

Name Typ Description
info

object

Ytterligare information.

type

string

Den ytterligare informationstypen.

ErrorDetail

Felinformationen.

Name Typ Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Ytterligare information om felet.

code

string

Felkoden.

details

ErrorDetail[]

Felinformationen.

message

string

Felmeddelandet.

target

string

Felmålet.

ErrorResponse

Felsvar

Name Typ Description
error

ErrorDetail

Felobjektet.

Grouping

Hämtar eller anger SID-grupperingar efter liggande och Miljö.

Name Typ Description
landscape

SapLandscapeMonitorSidMapping[]

Hämtar eller anger listan över liggande till SID-mappningar.

sapApplication

SapLandscapeMonitorSidMapping[]

Hämtar eller anger listan över Sap-program till SID-mappningar.

SapLandscapeMonitor

konfiguration som är associerad med SAP Landscape Monitor-instrumentpanelen.

Name Typ Description
id

string

Fullständigt kvalificerat resurs-ID för resursen. Ex – /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}

name

string

Namnet på resursen

properties.grouping

Grouping

Hämtar eller anger SID-grupperingar efter liggande och Miljö.

properties.provisioningState

SapLandscapeMonitorProvisioningState

Etableringstillstånd för SAP-övervakaren.

properties.topMetricsThresholds

SapLandscapeMonitorMetricThresholds[]

Hämtar eller anger listans högsta tröskelvärden för SAP Landscape Monitor-instrumentpanelen

systemData

systemData

Azure Resource Manager metadata som innehåller createdBy och modifiedBy information.

type

string

Resurstypen. Till exempel "Microsoft.Compute/virtualMachines" eller "Microsoft.Storage/storageAccounts"

SapLandscapeMonitorMetricThresholds

Hämtar eller anger tröskelvärden för högsta måtthälsa.

Name Typ Description
green

number

Hämtar eller anger tröskelvärdet för Grönt.

name

string

Hämtar eller anger namnet på tröskelvärdet.

red

number

Hämtar eller anger tröskelvärdet för Red.

yellow

number

Hämtar eller anger tröskelvärdet för Gul.

SapLandscapeMonitorProvisioningState

Etableringstillstånd för SAP-övervakaren.

Name Typ Description
Accepted

string

Canceled

string

Created

string

Failed

string

Succeeded

string

SapLandscapeMonitorSidMapping

Hämtar eller anger mappningen för SID till Miljö/Program.

Name Typ Description
name

string

Hämtar eller anger namnet på grupperingen.

topSid

string[]

Hämtar eller anger listan över SID: s.

systemData

Metadata som rör skapande och senaste ändring av resursen.

Name Typ Description
createdAt

string

Tidsstämpeln för resursskapande (UTC).

createdBy

string

Identiteten som skapade resursen.

createdByType

createdByType

Den typ av identitet som skapade resursen.

lastModifiedAt

string

Tidsstämpeln för resursens senaste ändring (UTC)

lastModifiedBy

string

Identiteten som senast ändrade resursen.

lastModifiedByType

createdByType

Den typ av identitet som senast ändrade resursen.