Så här återbetalar du en betalning till en kund utan att använda modulen Återbetalningskontroller i Microsoft Dynamics GP

Den här artikeln beskriver hur du manuellt returnerar ett kreditbelopp till en kund med hjälp av Hantering av kundfordringar och leverantörsreskontrahantering i Microsoft Dynamics GP och Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 954626

Introduktion

Följ de här stegen när modulen Återbetalningskontroller inte är registrerad. Återbetalningskontroll är en modul som köps separat så att du kan utfärda återbetalningskontroller till kunder.

Mer information

 1. Fastställ värdet för den kredit som du vill skapa en återbetalning för:

  1. På menyn Förfrågan pekar du på Försäljning och väljer sedan Transaktion efter kunder.
  2. Välj kund-ID:t med ett kreditsaldo i listan Kund-ID .
  3. Anteckna värdet för kreditdokumentet och välj sedan OK.
 2. Skapa och publicera en debetnota som är lika med det belopp som du vill återbetala kunden:

  1. På menyn Transaktioner pekar du på Försäljning och väljer sedan Transaktionspost.
  2. I listan Dokumenttyp väljer du Debetnoteringar.
  3. I listan Kund-ID väljer du lämpligt kund-ID.
  4. Skapa en debetnota med det värde som du antecknade i steg 1.
  5. Välj Publicera för att publicera debetnotan.
 3. Tillämpa debetnotan på det överbetalda beloppet:

  1. På menyn Transaktioner pekar du på Försäljning och väljer sedan Tillämpa försäljningsdokument.
  2. I listan Kund-ID väljer du lämpligt kund-ID.
  3. I listan Dokumentnr väljer du kreditdokumentet från steg 1.
  4. Markera kryssrutan bredvid debetnotan som du skapade i steg 2.
  5. Välj OK.
 4. Skapa ett leverantörs-ID. Om det redan finns ett leverantörs-ID för den här kunden går du till steg 5.

  1. På menyn Kort pekar du på Inköp och väljer sedan Leverantör.
  2. Skapa ett leverantörs-ID som motsvarar kund-ID:t.
  3. Välj Spara.
 5. Ange och publicera en diverse avgift för leverantören:

  1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer sedan Transaktionspost.
  2. I listan Dokumenttyp väljer du Avgiftsfel.
  3. I listan Leverantörs-ID väljer du det leverantörs-ID som motsvarar kund-ID:t.
  4. Skapa ett dokument som har det värde som du vill återbetala till kunden.
  5. Välj Publicera för att publicera det diverse avgiftsdokumentet.
 6. Skriv ut en check i Leverantörsreskontrahantering och tillämpa den på det diverse avgiftsdokumentet:

  1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer sedan Redigera kontroll.
  2. I listan Leverantörs-ID väljer du det leverantörs-ID som motsvarar kund-ID:t.
  3. I fältet Batch-ID anger du namnet på batchen som ska innehålla kontrollen.
  4. Välj Använd.
  5. I fönstret Tillämpa leverantörsreskontradokument markerar du kryssrutan bredvid det diverse avgiftsdokumentet från steg 5 och väljer sedan OK.
  6. I fönstret Redigera leverantörsreskontrakontroller väljer du Utskriftskontroller. När du uppmanas att spara ändringar väljer du Spara.
  7. Välj Skriv ut för att skriva ut kontrollen.
  8. I fönstret Post Payables Checks (Checkar efter leverantörsreskontra) väljer du Process. När du uppmanas till det väljer du ett mål för bokföringsjournalrapporterna.

Ansvarsfriskrivning

Microsoft och/eller dess leverantörer gör inga utfästelse eller garantier om lämpligheten, tillförlitligheten eller noggrannheten hos informationen i dokumenten och relaterad grafik som publiceras på denna webbplats ("materialen") för något ändamål. Materialet kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel och kan när som helst ändras utan föregående meddelande.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger sig Microsoft och/eller dess leverantörer och utesluter alla representationer, garantier och villkor oavsett om de är uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till representationer, garantier eller villkor för äganderätt, icke-överträdelse, tillfredsställande villkor eller kvalitet, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, med avseende på materialet.

Ansvarsfriskrivning för snabb publicering

Snabbpubliceringsartiklar innehåller information direkt från Microsofts supportorganisation. Informationen häri skapas som svar på nya eller unika ämnen, eller är avsedd att komplettera annan kunskapsbas information.