Användbar hållbarhet för en systemtillståndssäkerhetskopia av Active Directory

Den här artikeln beskriver den användbara hållbarheten för en säkerhetskopia av Active Directory (AD) för systemtillstånd.

Gäller för: Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP
Ursprungligt KB-nummer: 216993

Sammanfattning

Windows Säkerhetskopiering kan säkerhetskopieringsverktyget som ingår i Windows Server 2003 och Windows 2000 säkerhetskopiera och återställa Active Directory på Windows Server 2003- eller Windows 2000-domänkontrollanter. Dessa säkerhetskopior kan utföras när domänkontrollanten är online. Du kan bara återställa dessa säkerhetskopior när domänkontrollanten startas i återställningsläget för Katalogtjänster med hjälp av F8-nyckeln när servern startas.

Om en icke-auktoritativ återställning utförs med hjälp av säkerhetskopiering innehåller domänkontrollanten de inställningar och poster som fanns i domänen, schemat, konfigurationen och eventuellt de globala katalognamngivningskontexterna när säkerhetskopieringen utfördes. Partiell synkronisering (replikering) från andra repliker inom företaget uppdaterar sedan alla namngivningskontexter som finns på domänkontrollanten och skriver över återställda data.

Windows Server 2003 och Windows 2000 tillåter inte återställning av gamla säkerhetskopieringsbilder till ett replikerat företag. Mer specifikt är den användbara livslängden för en säkerhetskopia samma som inställningen "tombstone lifetime" för företaget. Standardvärdet för tombstone-livstidsposten är 60 dagar. Det här värdet kan anges för NTDS-konfigurationsobjektet (Directory Service).

Mer information

Om din enda säkerhetskopiering av Active Directory är äldre än tombstone-livslängdsinställningen installerar du om servern efter att ha bekräftat att det finns minst en överlevande domänkontrollant i domänen som nya repliker kan synkroniseras från. Du kan förlora alla utom en server i domänen och fortfarande återställa utan dataförlust, förutsatt att den återstående överlevande innehåller aktuell information.

Om alla servrar i domänen förstörs när du använder servern i en enda domänkontrollantskog eller i en enda domän som innehåller flera domänkontrollanter återställer du en server från en godtyckligt inaktuell säkerhetskopiering. Replikera sedan alla andra servrar från den återställde. Du kan dock inte återställa servern när du använder servern i en skog med flera domäner. I det här scenariot är information som skrevs till Active Directory efter att den inaktuella säkerhetskopieringen utfördes inte tillgänglig.

Tombstone-livslängdsattributet finns i det företagsomfattande DS-konfigurationsobjektet. Sökvägen för det här attributet är:CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=COMPANY,DC=COM

Använd det redigeringsverktyg för Active Directory som du väljer så att attributet "tombstoneLifetime" är inställt på att vara äldre än den säkerhetskopia som används för att återställa Active Directory. Verktyg som stöds är Adsiedit.msc, Ldp.exe och ADSI-skript (Active Directory Service Interfaces).

Obs!

Den här informationen förutsätter att säkerhetskopieringen inte är äldre än standardinställningen "tombstoneLifetime". Annars har objekten redan tagits bort från databasen. I det här fallet kan en auktoritativ återställning vara det bättre alternativet om det finns flera domänkontrollanter.

Attributet "tombstoneLifetime" representerar antalet dagar som en säkerhetskopia av Active Directory kan användas utöver hur ofta skräpinsamlingsrutiner (borttagning av objekt som tidigare markerats för borttagning) körs. Mer information om skräpinsamling finns i Active Directory-databasens skräpinsamlingsprocess och beräkning av tillåtna intervall.

Ändringar av tombstone-livslängdsattributet i Windows Server 2003 Service Pack 1

Standardvärdet för tombstone-livslängd har ibland visat sig vara för kort. Till exempel överförs i förväg mellanlagrade domänkontrollanter ibland till slutmålet i mer än 60 dagar. Administratörer använder regelbundet inte offline-domänkontrollanter eller löser replikeringsfel längre än det antal dagar som anges av standardattributet för tombstone-livslängd. Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ökar attributvärdet från 60 till 180 dagar i följande scenarier:

  • Du använder windows server 2003 SP1 slipstreamed media för att uppgradera en Windows NT 4.0-domän till en Windows Server 2003-domän. När du utför uppgraderingen skapar du en ny skog.
  • Du höjer upp en dator som kör Windows Server 2003 SP1 till en domänkontrollant. När du höjer upp domänkontrollanten skapar du en ny skog.

Den ursprungliga versionen av Windows Server 2003 SP1 ändrar inte värdet för tombstone-livstidsattributet när följande villkor är uppfyllda:

  • Du uppgraderar en Windows 2000-domän till en Windows Server 2003-domän med hjälp av windows server 2003 SP1-medier med slipstreamed.
  • Du installerar Windows Server 2003 SP1 på domänkontrollanter som kör den ursprungliga versionen av Windows Server 2003.

Om du ökar tombstone-livslängdsattributet för en domän till 180 dagar ökar följande objekt:

  • Den användbara livslängden för säkerhetskopior som används för dataåterställningsscenarier.
  • Livslängden för säkerhetskopiering av systemtillstånd som används för kampanjer med hjälp av funktionen Installera från media.
  • Tiden då domänkontrollanter kan vara offline. (Datorer som är inbyggda på en mellanlagringsplats och som levereras till målplatser närmar sig ofta tombstone-livslängden.)
  • Den tid då en domänkontrollant kan vara offline och fortfarande återgår till domänen.
  • Den tid då en domänkontrollant kan uppleva ett replikeringsfel och fortfarande återgå till domänen.
  • Antalet dagar som den ursprungliga domänkontrollanten behåller kunskap om borttagna objekt.

Teknisk support för Windows x64-utgåvor

Maskinvarutillverkaren tillhandahåller teknisk support och hjälp för Windows x64-utgåvor. Maskinvarutillverkaren har stöd eftersom en Windows x64-version ingår i maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows x64-utgåvan med unika komponenter. Unika komponenter kan innehålla specifika enhetsdrivrutiner eller inkludera valfria inställningar för att maximera maskinvarans prestanda. Microsoft kommer att ge rimlig hjälp om du behöver teknisk hjälp med din Windows x64-utgåva. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt. Tillverkaren är bäst lämpad att stödja den programvara som tillverkaren har installerat på maskinvaran.