Dynamics C5 2016

Dynamics C5 2016 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก วันที่สิ้นสุดแบบขยาย
Dynamics C5 2016 2016-01-03T00:00:00.000-08:00 2021-04-13T22:59:59.999-08:00 2026-04-14T22:59:59.999-08:00