HPC Pack 2016

HPC Pack 2016 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก วันที่สิ้นสุดแบบขยาย
HPC Pack 2016 2016-12-29T00:00:00.000-08:00 2022-01-11T22:59:59.999-08:00 2027-01-12T22:59:59.999-08:00