เปิดใช้งานการรวม Power BI/Power Apps Solutions (ตัวอย่าง)

การรวมโซลูชัน Power BI/Power Apps ช่วยให้ผู้สร้างแอป Power Apps สามารถเพิ่มรายงาน Power BI และแบบจําลองความหมายเป็นคอมโพเนนต์ Dataverse ในโซลูชัน Power Apps และจัดการเนื้อหานั้นได้อย่างราบรื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการวงจรชีวิตแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมและผู้เช่า

เพื่อให้การรวมทํางานได้ การรวม Power Platform Solutions Integration (ตัวอย่าง) จะต้อง เปิดใช้งานทั้งบนฝั่ง Power BI และบนฝั่ง Power Platform เปิดใช้งานทั้งสองด้านตามค่าเริ่มต้น ตามค่าเริ่มต้น การดําเนินการข้ามภูมิศาสตร์จะเปิดใช้งานด้วย เพื่อให้การดําเนินการข้ามภูมิศาสตร์ใช้งานได้จะต้องเปิดใช้งานการดําเนินการข้ามภูมิศาสตร์ทั้งสองด้าน

เปิดใช้งานการรวม Power BI/Power Apps Solutions ใน Power BI

  • สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการผสานรวมบนฝั่ง Power BI โปรดดู การรวมโซลูชันแพลตฟอร์ม Power (ตัวอย่าง)

  • สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการดําเนินการทางภูมิศาสตร์ข้ามทางด้าน Power BI โปรดดู ที่ การเข้าถึงข้ามภูมิภาคของ Power Platform เพื่อให้การดําเนินงานข้ามภูมิศาสตร์ทํางาน การแชร์ข้อมูลระหว่างภูมิภาคต้องเปิดใช้งานบนฝั่ง Power Platform ด้วย

การรวม Power BI/Power Apps Solutions ใน Power Platform

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการรวม Power BI/Power Apps Solutions ใน Power Platform ดูที่ *การตั้งค่าคอมโพเนนต์ของ Power BI ใน จัดการการตั้งค่าคุณลักษณะ

ขั้นตอนต่อไป