Microsoft Learn สําหรับ Defender

Microsoft Defender

เรียนรู้วิธีการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อการโจมตีในทุกอุปกรณ์ ข้อมูลประจําตัว แอป อีเมล ข้อมูล ปริมาณงาน และระบบคลาวด์

เรียกดูเส้นทางการเรียนรู้ของ Defender ทั้งหมด

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น