การเปลี่ยนจาก Excel เป็น Power BI

ปานกลาง
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI Desktop คือ แอปพลิเคชันของ Microsoft ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีแบบจําลองข้อมูล Power Query และ DAX จาก Excel ด้วยบริการของ Power BI ระบบคลาวด์และคุณลักษณะอื่น ๆ อีกมากมาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะสํารวจ:

  • ความคล้ายคลึงระหว่าง Excel และ Power BI ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อข้อมูล การแปลง และประสบการณ์การสร้างแบบจําลองโดยรวม
  • การนําทางส่วนติดต่อ Power BI
  • นําเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ลงใน Power BI
  • การนําเข้ารูปแบบข้อมูลที่มีอยู่และ Power Query โซลูชันจาก Excel ลงใน Power BI

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

Office 365 และ Excel 2016+