สร้างการคํานวณ Power BI สําหรับผู้ใช้ Tableau

ระดับเริ่มต้น
Business User
App Maker
Microsoft Power Platform
Power BI

โมดูลนี้จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวคิดการคํานวณ Power BI และวิธีการสร้างและแก้ไขการคํานวณ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • สร้างและใช้คอลัมน์จากการคํานวณ หน่วยวัด และตารางจากการคํานวณใน Power BI โดยใช้นิพจน์การวิเคราะห์ข้อมูล (DAX)
  • ทําความเข้าใจความสําคัญของบริบทในการคํานวณ Power BI
  • ระบุความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่างแนวคิดการคํานวณ Tableau และ Power BI

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

เข้าถึงบริการของ Power BI ความคุ้นเคยกับ Tableau ทําความเข้าใจแนวคิด Tableau ในระดับปานกลางถึงการคํานวณขั้นสูง ระดับนิพจน์รายละเอียด (LOD) และส่วนประกอบ