PowerShell kullanarak tek bir veritabanı oluşturma ve sunucu düzeyinde güvenlik duvarı kuralı yapılandırma

Şunlar için geçerlidir: Azure SQL Veritabanı

Bu Azure PowerShell betik örneği, Azure SQL Veritabanı'nda tek bir veritabanı oluşturur ve sunucu düzeyinde bir güvenlik duvarı kuralı yapılandırılır. Betik başarıyla çalıştırıldıktan sonra veritabanına tüm Azure hizmetlerinden ve izin verilen IP adresi aralığından erişilebilir.

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir Azure hesabı oluşturun.

Not

Bu makalede, Azure ile etkileşim kurmanız için önerilen PowerShell modülü olan Azure Az PowerShell modülü kullanılır. Az PowerShell modülünü kullanmaya başlamak için Azure PowerShell’i yükleyin. Az PowerShell modülüne nasıl geçeceğinizi öğrenmek için bkz. Azure PowerShell’i AzureRM’den Az’ye geçirme.

Azure Cloud Shell kullanma

Azure, tarayıcınız aracılığıyla kullanabileceğiniz etkileşimli bir kabuk ortamı olan Azure Cloud Shell’i barındırır. Azure hizmetleriyle çalışmak için Cloud Shell ile Bash veya PowerShell kullanabilirsiniz. Bu makaledeki kodu yerel ortamınıza herhangi bir şey yüklemek zorunda kalmadan çalıştırmak için önceden yüklenmiş Cloud Shell komutlarını kullanabilirsiniz.

Azure Cloud Shell’i başlatmak için:

Seçenek Örnek/Bağlantı
Kod bloğunun sağ üst köşesindeki Deneyin’i seçin. Deneyin seçeneği belirlendiğinde, kod otomatik olarak Cloud Shell’e kopyalanmaz. Azure Cloud Shell için Deneyin örneğini gösteren ekran görüntüsü.
Cloud Shell’i tarayıcınızda açmak için https://shell.azure.com bölümüne gidin veya Cloud Shell’i Başlat düğmesini seçin. yeni bir pencerede Cloud Shell başlatmayı gösteren ekran görüntüsü.
Azure portalın sağ üst köşesindeki menü çubuğunda yer alan Cloud Shell düğmesini seçin. Azure portal Cloud Shell düğmesini gösteren ekran görüntüsü

Azure Cloud Shell’de bu makaledeki kodu çalıştırmak için:

 1. Cloud Shell’i başlatın.

 2. Kodu kopyalamak için kod bloğunda Kopyala düğmesini seçin.

 3. Windows ve Linux'ta Ctrl+ShiftV'yi veya macOS'ta Cmd+Shift++V'yi seçerek kodu Cloud Shell oturumuna yapıştırın.

 4. Kodu çalıştırmak için Enter tuşuna basın.

PowerShell'i yerel olarak yükleyip kullanmayı seçerseniz bu öğretici için Az PowerShell 1.4.0 veya üzeri gerekir. Yükseltmeniz gerekirse, bkz. Azure PowerShell modülünü yükleme. PowerShell'i yerel olarak çalıştırıyorsanız Azure bağlantısı oluşturmak için Connect-AzAccount komutunu da çalıştırmanız gerekir.

Örnek betik

# Connect-AzAccount
# The SubscriptionId in which to create these objects
$SubscriptionId = ''
# Set the resource group name and location for your server
$resourceGroupName = "myResourceGroup-$(Get-Random)"
$location = "westus2"
# Set an admin login and password for your server
$adminSqlLogin = "SqlAdmin"
$password = "ChangeYourAdminPassword1"
# Set server name - the logical server name has to be unique in the system
$serverName = "server-$(Get-Random)"
# The sample database name
$databaseName = "mySampleDatabase"
# The ip address range that you want to allow to access your server
$startIp = "0.0.0.0"
$endIp = "0.0.0.0"

# Set subscription 
Set-AzContext -SubscriptionId $subscriptionId 

# Create a resource group
$resourceGroup = New-AzResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $location

# Create a server with a system wide unique server name
$server = New-AzSqlServer -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -ServerName $serverName `
  -Location $location `
  -SqlAdministratorCredentials $(New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $adminSqlLogin, $(ConvertTo-SecureString -String $password -AsPlainText -Force))

# Create a server firewall rule that allows access from the specified IP range
$serverFirewallRule = New-AzSqlServerFirewallRule -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -ServerName $serverName `
  -FirewallRuleName "AllowedIPs" -StartIpAddress $startIp -EndIpAddress $endIp

# Create a blank database with an S0 performance level
$database = New-AzSqlDatabase -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -ServerName $serverName `
  -DatabaseName $databaseName `
  -RequestedServiceObjectiveName "S0" `
  -SampleName "AdventureWorksLT"

# Clean up deployment 
# Remove-AzResourceGroup -ResourceGroupName $resourceGroupName

Dağıtımı temizleme

Kaynak grubunu ve onunla ilişkili tüm kaynakları kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanın.

Remove-AzResourceGroup -ResourceGroupName $resourcegroupname

Betik açıklaması

Bu betik aşağıdaki komutları kullanır. Tablodaki her komut, komuta özgü belgelere yönlendirir.

Komut Notlar
New-AzResourceGroup Tüm kaynakların depolandığı bir kaynak grubu oluşturur.
New-AzSqlServer Veritabanlarını ve elastik havuzları barındıran bir sunucu oluşturur.
New-AzSqlServerFirewallRule Bir sunucu için sunucu düzeyinde güvenlik duvarı kuralı oluşturur.
New-AzSqlDatabase Bir sunucuda veritabanı oluşturur.
Remove-AzResourceGroup Bir kaynak grubunu tüm iç içe geçmiş kaynaklar dahil siler.

Sonraki adımlar

Azure PowerShell hakkında daha fazla bilgi için Azure PowerShell belgelerine bakın.

Ek SQL Veritabanı PowerShell betiği örnekleri Azure SQL Veritabanı PowerShell betikleri içinde bulunabilir.