NORM.DIST

Belirtilen ortalama ve standart sapma için normal dağıtımı döndürür.

Sözdizimi

NORM.DIST(X, Mean, Standard_dev, Cumulative)  

Parametreler

Süre Tanım
X Dağıtım için istediğiniz değer.
Ortalama Dağıtımın aritmetik ortalaması.
Standard_dev Dağıtımın standart sapması.
Kümülatif* İşlevin biçimi belirleyen mantıksal bir değer. Kümülatif TRUE ise, NORM.DIST kümülatif dağılım fonksiyonunu döndürür; FALSE ise, olasılık yoğunluğu fonksiyonunu döndürür.

Döndürülen değer

Belirtilen ortalama ve standart sapma için normal dağıtımı.

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

EVALUATE { NORM.DIST(42, 40, 1.5, TRUE) }

Şunu döndürür:

[Değer]
0,908788780274132

Ayrıca bkz.

NORM.S.DIST işlevi
NORM.INV işlevi
NORM.S.INV