Aracılığıyla paylaş


TwitterMiddleware.CreateHandler Yöntem

Tanım

Kimlik doğrulamasıyla AuthenticationHandler<TOptions> ilgili istekleri işlemek için nesnesini sağlar.

protected:
 override Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationHandler<Microsoft::AspNetCore::Builder::TwitterOptions ^> ^ CreateHandler();
protected override Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationHandler<Microsoft.AspNetCore.Builder.TwitterOptions> CreateHandler ();
override this.CreateHandler : unit -> Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationHandler<Microsoft.AspNetCore.Builder.TwitterOptions>
Protected Overrides Function CreateHandler () As AuthenticationHandler(Of TwitterOptions)

Döndürülenler

AuthenticationHandler<TOptions> Oluşturucuya TwitterOptions sağlanan ile yapılandırılmış.

Şunlara uygulanır