IHttpAuthenticationFeature.User Özellik

Tanım

HTTP isteğiyle ilişkili öğesini ClaimsPrincipal alır veya ayarlar.

public:
 property System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^ User { System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^ get(); void set(System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^ value); };
public System.Security.Claims.ClaimsPrincipal User { get; set; }
public System.Security.Claims.ClaimsPrincipal? User { get; set; }
member this.User : System.Security.Claims.ClaimsPrincipal with get, set
Public Property User As ClaimsPrincipal

Özellik Değeri

ClaimsPrincipal

Şunlara uygulanır