IHttpRequestFeature.PathBase Özellik

Tanım

Uygulama köküyle ilişkili istek yolunun ilk bölümünü alır veya ayarlar.

Değer kaçışsız. Değer olabilir Empty.

public:
 property System::String ^ PathBase { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PathBase { get; set; }
member this.PathBase : string with get, set
Public Property PathBase As String

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır