Aracılığıyla paylaş


IAcceptsMetadata.ContentTypes Özellik

Tanım

İzin verilen istek içerik türlerinin listesini alır. Gelen istek bir Content-Type içeriyorsa ve içerik türü bu değerlerden biri değilse, istek 415 yanıtıyla reddedilir. Gelen istek Content-Type üst bilgisi içermiyorsa içerik türü denetimi atlanır.

public System.Collections.Generic.IReadOnlyList<string> ContentTypes { get; }
member this.ContentTypes : System.Collections.Generic.IReadOnlyList<string>
Public ReadOnly Property ContentTypes As IReadOnlyList(Of String)

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır