Aracılığıyla paylaş


PageBoundPropertyDescriptor.Property Özellik

Tanım

Bu özellik için öğesini PropertyInfo alır veya ayarlar.

public:
 property System::Reflection::PropertyInfo ^ Property { System::Reflection::PropertyInfo ^ get(); void set(System::Reflection::PropertyInfo ^ value); };
public System.Reflection.PropertyInfo Property { get; set; }
member this.Property : System.Reflection.PropertyInfo with get, set
Public Property Property As PropertyInfo

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır