EventLog.EnableRaisingEvents Özellik

Tanım

Olay bildirimlerini EntryWritten alıp almadığını EventLog belirten bir değer alır veya ayarlar.

public:
 property bool EnableRaisingEvents { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool EnableRaisingEvents { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.EnableRaisingEvents : bool with get, set
Public Property EnableRaisingEvents As Boolean

Özellik Değeri

trueEventLog bir girdi günlüğe yazıldığında bildirim alırsa; aksi takdirde , false.

Öznitelikler

Özel durumlar

Olay günlüğü uzak bir bilgisayarda.

Örnekler

Aşağıdaki örnek bir EntryWritten olayı işler.

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Diagnostics;
using namespace System::Threading;
ref class MySample
{
public:
  static void MyOnEntryWritten( Object^ /*source*/, EntryWrittenEventArgs^ e )
  {
   Console::WriteLine( "Written: {0}", e->Entry->Message );
  }

};

int main()
{
  EventLog^ myNewLog = gcnew EventLog;
  myNewLog->Log = "MyCustomLog";
  myNewLog->EntryWritten += gcnew EntryWrittenEventHandler( MySample::MyOnEntryWritten );
  myNewLog->EnableRaisingEvents = true;
  Console::WriteLine( "Press \'q\' to quit." );
  
  // Wait for the EntryWrittenEvent or a quit command.
  while ( Console::Read() != 'q' )
  {
   
   // Wait.
  }
}
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;

class MySample{

  public static void Main(){

    EventLog myNewLog = new EventLog();
    myNewLog.Log = "MyCustomLog";

    myNewLog.EntryWritten += new EntryWrittenEventHandler(MyOnEntryWritten);
    myNewLog.EnableRaisingEvents = true;

    Console.WriteLine("Press \'q\' to quit.");
    // Wait for the EntryWrittenEvent or a quit command.
    while(Console.Read() != 'q'){
      // Wait.
    }
  }

  public static void MyOnEntryWritten(Object source, EntryWrittenEventArgs e){
    Console.WriteLine("Written: " + e.Entry.Message);
  }
}
Option Strict
Option Explicit

Imports System.Diagnostics
Imports System.Threading

Class MySample
  Public Shared Sub Main()
    
    Dim myNewLog As New EventLog()
    myNewLog.Log = "MyCustomLog"
    
    AddHandler myNewLog.EntryWritten, AddressOf MyOnEntryWritten
    myNewLog.EnableRaisingEvents = True
    
    
    Console.WriteLine("Press 'q' to quit.")
    ' Wait for the EntryWrittenEvent or a quit command.
    While Char.ToLower(Convert.ToChar(Console.Read()))<>"q"
      ' Wait.
    End While 
  End Sub
  
  Public Shared Sub MyOnEntryWritten(source As Object, e As EntryWrittenEventArgs)
    Console.WriteLine(("Written: " + e.Entry.Message))
  End Sub
End Class

Açıklamalar

özelliği, EnableRaisingEvents girdiler günlüğe yazıldığında olayların tetiklenip tetiklemeyeceğini EventLog belirler. özelliği olduğunda true, özelliğinde EntryWritten belirtilen Log günlüğe bir giriş yazıldığında olayı alan bileşenler bildirim alır. ise EnableRaisingEventsfalse, hiçbir olay tetiklenir.

Not

Olay bildirimlerini yalnızca yerel bilgisayarda girdiler yazıldığında alabilirsiniz. Uzak bilgisayarlarda yazılan girdiler için bildirim alamazsınız.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.