IntPtr.Size Özellik

Tanım

Bu örneğin boyutunu alır.

public:
 static property int Size { int get(); };
public static int Size { get; }
static member Size : int
Public Shared ReadOnly Property Size As Integer

Özellik Değeri

Int32

Yürütme işleminde bayt cinsinden ölçülen imzalı tamsayı boyutu. Bu özelliğin değeri 32 bit işlemde 4, 64 bit işlemde 8'dir. Kodunuzu C# ve Visual Basic derleyicileriyle derlerken anahtarı ayarlayarak /platform işlem türünü tanımlayabilirsiniz.

Şunlara uygulanır