TransactionScope Sınıf

Tanım

Kod bloğunu işlemsel yapar. Bu sınıf devralınamaz.

public ref class TransactionScope sealed : IDisposable
public sealed class TransactionScope : IDisposable
[System.Runtime.Versioning.UnsupportedOSPlatform("browser")]
public sealed class TransactionScope : IDisposable
type TransactionScope = class
  interface IDisposable
[<System.Runtime.Versioning.UnsupportedOSPlatform("browser")>]
type TransactionScope = class
  interface IDisposable
Public NotInheritable Class TransactionScope
Implements IDisposable
Devralma
TransactionScope
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, bir işleme katılmak üzere kod bloğu tanımlamak için sınıfının nasıl kullanılacağı TransactionScope gösterilmektedir.

// This function takes arguments for 2 connection strings and commands to create a transaction 
// involving two SQL Servers. It returns a value > 0 if the transaction is committed, 0 if the 
// transaction is rolled back. To test this code, you can connect to two different databases 
// on the same server by altering the connection string, or to another 3rd party RDBMS by 
// altering the code in the connection2 code block.
static public int CreateTransactionScope(
  string connectString1, string connectString2,
  string commandText1, string commandText2)
{
  // Initialize the return value to zero and create a StringWriter to display results.
  int returnValue = 0;
  System.IO.StringWriter writer = new System.IO.StringWriter();

  try
  {
    // Create the TransactionScope to execute the commands, guaranteeing
    // that both commands can commit or roll back as a single unit of work.
    using (TransactionScope scope = new TransactionScope())
    {
      using (SqlConnection connection1 = new SqlConnection(connectString1))
      {
        // Opening the connection automatically enlists it in the 
        // TransactionScope as a lightweight transaction.
        connection1.Open();

        // Create the SqlCommand object and execute the first command.
        SqlCommand command1 = new SqlCommand(commandText1, connection1);
        returnValue = command1.ExecuteNonQuery();
        writer.WriteLine("Rows to be affected by command1: {0}", returnValue);

        // If you get here, this means that command1 succeeded. By nesting
        // the using block for connection2 inside that of connection1, you
        // conserve server and network resources as connection2 is opened
        // only when there is a chance that the transaction can commit.  
        using (SqlConnection connection2 = new SqlConnection(connectString2))
        {
          // The transaction is escalated to a full distributed
          // transaction when connection2 is opened.
          connection2.Open();

          // Execute the second command in the second database.
          returnValue = 0;
          SqlCommand command2 = new SqlCommand(commandText2, connection2);
          returnValue = command2.ExecuteNonQuery();
          writer.WriteLine("Rows to be affected by command2: {0}", returnValue);
        }
      }

      // The Complete method commits the transaction. If an exception has been thrown,
      // Complete is not called and the transaction is rolled back.
      scope.Complete();
    }
  }
  catch (TransactionAbortedException ex)
  {
    writer.WriteLine("TransactionAbortedException Message: {0}", ex.Message);
  }

  // Display messages.
  Console.WriteLine(writer.ToString());

  return returnValue;
}
' This function takes arguments for 2 connection strings and commands to create a transaction 
' involving two SQL Servers. It returns a value > 0 if the transaction is committed, 0 if the 
' transaction is rolled back. To test this code, you can connect to two different databases 
' on the same server by altering the connection string, or to another 3rd party RDBMS 
' by altering the code in the connection2 code block.
Public Function CreateTransactionScope( _
 ByVal connectString1 As String, ByVal connectString2 As String, _
 ByVal commandText1 As String, ByVal commandText2 As String) As Integer

  ' Initialize the return value to zero and create a StringWriter to display results.
  Dim returnValue As Integer = 0
  Dim writer As System.IO.StringWriter = New System.IO.StringWriter

  Try
  ' Create the TransactionScope to execute the commands, guaranteeing
  ' that both commands can commit or roll back as a single unit of work.
    Using scope As New TransactionScope()
      Using connection1 As New SqlConnection(connectString1)
        ' Opening the connection automatically enlists it in the 
        ' TransactionScope as a lightweight transaction.
        connection1.Open()

        ' Create the SqlCommand object and execute the first command.
        Dim command1 As SqlCommand = New SqlCommand(commandText1, connection1)
        returnValue = command1.ExecuteNonQuery()
        writer.WriteLine("Rows to be affected by command1: {0}", returnValue)

        ' If you get here, this means that command1 succeeded. By nesting
        ' the using block for connection2 inside that of connection1, you
        ' conserve server and network resources as connection2 is opened
        ' only when there is a chance that the transaction can commit.  
        Using connection2 As New SqlConnection(connectString2)
          ' The transaction is escalated to a full distributed
          ' transaction when connection2 is opened.
          connection2.Open()

          ' Execute the second command in the second database.
          returnValue = 0
          Dim command2 As SqlCommand = New SqlCommand(commandText2, connection2)
          returnValue = command2.ExecuteNonQuery()
          writer.WriteLine("Rows to be affected by command2: {0}", returnValue)
        End Using
      End Using

    ' The Complete method commits the transaction. If an exception has been thrown,
    ' Complete is called and the transaction is rolled back.
    scope.Complete()
    End Using
  Catch ex As TransactionAbortedException
    writer.WriteLine("TransactionAbortedException Message: {0}", ex.Message)
  End Try

  ' Display messages.
  Console.WriteLine(writer.ToString())

  Return returnValue
End Function

Açıklamalar

Altyapı System.Transactions hem sınıfını temel alan açık bir programlama modeli hem de işlemlerin Transaction altyapı tarafından otomatik olarak yönetildiği sınıfını kullanan TransactionScope örtük bir programlama modeli sağlar.

Önemli

Ortam işlem bağlamı sizin için otomatik olarak yönetilsin diye sınıfını TransactionScope kullanarak örtük işlemler oluşturmanızı öneririz. Birden çok işlev çağrısında veya birden çok iş parçacığı çağrısında aynı işlemin kullanılmasını gerektiren uygulamalar için ve DependentTransaction sınıfını da kullanmanız TransactionScope gerekir. Bu model hakkında daha fazla bilgi için İşlem Kapsamını Kullanarak Örtük İşlem Uygulama konusuna bakın. İşlem uygulaması yazma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İşlem Uygulaması Yazma.

deyimi tarafından bir TransactionScope örneği oluşturulduğunda new , işlem yöneticisi hangi işleme katılacaklarını belirler. Kapsam belirlendikten sonra her zaman bu işleme katılır. Karar iki faktöre dayanır: bir ortam işleminin mevcut olup olmadığı ve oluşturucudaki parametrenin TransactionScopeOption değeri. Ortam işlemi, kodunuzun içinde yürüttüğü işlemdir. sınıfının statik Transaction.Current özelliğini Transaction çağırarak ortam işlemine bir başvuru elde edebilirsiniz. Bu parametrenin nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi için İşlem Kapsamını Kullanarak Örtük İşlem Uygulama konusunun "İşlem Akışı Yönetimi" bölümüne bakın.

İşlem kapsamında bir özel durum oluşmazsa (yani, nesnenin TransactionScope başlatılması ve yönteminin Dispose çağrılması arasında), kapsamın katıldığı işlemin devam etme izni verilir. İşlem kapsamında bir özel durum oluşursa, katıldığı işlem geri alınır.

Uygulamanız bir işlemde gerçekleştirmek istediği tüm çalışmayı tamamladığında, işlem yöneticisine işlemi işlemenin Complete kabul edilebilir olduğunu bildirmek için yöntemini yalnızca bir kez çağırmanız gerekir. Bu yöntemin çağrılamaması işlemi durdurur.

yöntemi çağrısı Dispose , işlem kapsamının sonunu işaretler. Bu yöntem çağrıldıktan sonra oluşan özel durumlar işlemi etkilemeyebilir.

Bir kapsamın içindeki değerini Current değiştirirseniz, çağrıldığında Dispose bir özel durum oluşturulur. Ancak, kapsamın sonunda önceki değer geri yüklenir. Buna ek olarak, işlemi oluşturan bir işlem kapsamı içinde çağrısı DisposeCurrent yaparsanız, işlem kapsamın sonunda iptal edilir.

Oluşturucular

TransactionScope()

TransactionScope sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

TransactionScope(Transaction)

sınıfının yeni bir örneğini TransactionScope başlatır ve belirtilen işlemi ortam işlemi olarak ayarlar, böylece kapsam içinde yapılan işlemsel iş bu işlemi kullanır.

TransactionScope(Transaction, TimeSpan)

Belirtilen zaman aşımı değeriyle sınıfının yeni bir örneğini TransactionScope başlatır ve belirtilen işlemi ortam işlemi olarak ayarlar, böylece kapsam içinde yapılan işlemsel çalışma bu işlemi kullanır.

TransactionScope(Transaction, TimeSpan, EnterpriseServicesInteropOption)

Sınıfın TransactionScope yeni bir örneğini belirtilen zaman aşımı değeri ve COM+ birlikte çalışabilirlik gereksinimleriyle başlatır ve belirtilen işlemi ortam işlemi olarak ayarlar, böylece kapsam içinde yapılan işlemsel çalışma bu işlemi kullanır.

TransactionScope(Transaction, TimeSpan, TransactionScopeAsyncFlowOption)

[.NET Framework 4.5.1 ve sonraki sürümlerde desteklenir]

Belirtilen zaman aşımı değeriyle sınıfının yeni bir örneğini TransactionScope başlatır ve belirtilen işlemi ortam işlemi olarak ayarlar, böylece kapsam içinde yapılan işlemsel çalışma bu işlemi kullanır.

TransactionScope(Transaction, TransactionScopeAsyncFlowOption)

[.NET Framework 4.5.1 ve sonraki sürümlerde desteklenir]

sınıfının yeni bir örneğini TransactionScope başlatır ve belirtilen işlemi ortam işlemi olarak ayarlar, böylece kapsam içinde yapılan işlemsel iş bu işlemi kullanır.

TransactionScope(TransactionScopeAsyncFlowOption)

Belirtilen zaman uyumsuz akış seçeneğiyle sınıfının yeni bir örneğini TransactionScope başlatır.

TransactionScope(TransactionScopeOption)

Belirtilen gereksinimlerle sınıfının yeni bir örneğini TransactionScope başlatır.

TransactionScope(TransactionScopeOption, TimeSpan)

Belirtilen zaman aşımı değeri ve gereksinimleriyle sınıfının yeni bir örneğini TransactionScope başlatır.

TransactionScope(TransactionScopeOption, TimeSpan, TransactionScopeAsyncFlowOption)

Belirtilen zaman aşımı değeri, gereksinimler ve zaman uyumsuz akış seçeneğiyle sınıfın yeni bir örneğini TransactionScope başlatır.

TransactionScope(TransactionScopeOption, TransactionOptions)

Belirtilen gereksinimlerle sınıfının yeni bir örneğini TransactionScope başlatır.

TransactionScope(TransactionScopeOption, TransactionOptions, EnterpriseServicesInteropOption)

Belirtilen kapsam ve COM+ birlikte çalışabilirlik gereksinimleri ve işlem seçenekleriyle sınıfının yeni bir örneğini TransactionScope başlatır.

TransactionScope(TransactionScopeOption, TransactionOptions, TransactionScopeAsyncFlowOption)

[.NET Framework 4.5.1 ve sonraki sürümlerde desteklenir]

Belirtilen gereksinimler ve zaman uyumsuz akış seçeneğiyle sınıfının yeni bir örneğini TransactionScope başlatır.

TransactionScope(TransactionScopeOption, TransactionScopeAsyncFlowOption)

Belirtilen gereksinimler ve zaman uyumsuz akış seçeneğiyle sınıfının yeni bir örneğini TransactionScope başlatır.

Yöntemler

Complete()

Kapsamdaki tüm işlemlerin başarıyla tamamlandığını gösterir.

Dispose()

İşlem kapsamını sonlandırır.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi işlevi görür.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır

İş Parçacığı Güvenliği

Bu güvenli iş parçacığı türüdür.

Ayrıca bkz.