Converter.Properties Özellik

Tanım

Yapılandırma öğesi özellikleri koleksiyonunu alır.

protected:
 virtual property System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ Properties { System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ get(); };
protected override System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection Properties { get; }
member this.Properties : System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection
Protected Overrides ReadOnly Property Properties As ConfigurationPropertyCollection

Özellik Değeri

ConfigurationPropertyCollection

Bir ConfigurationPropertyCollection nesnesi.

Şunlara uygulanır