SystemParameters.WindowGlassBrush Özellik

Tanım

Cam pencere çerçevesini boyayan fırçayı alır.

public:
 static property System::Windows::Media::Brush ^ WindowGlassBrush { System::Windows::Media::Brush ^ get(); };
public static System.Windows.Media.Brush WindowGlassBrush { [System.Security.SecurityCritical] get; }
public static System.Windows.Media.Brush WindowGlassBrush { get; }
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
static member WindowGlassBrush : System.Windows.Media.Brush
static member WindowGlassBrush : System.Windows.Media.Brush
Public Shared ReadOnly Property WindowGlassBrush As Brush

Özellik Değeri

Brush

Cam pencere çerçevesini boyar fırça.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır