Ticari market için rapor API'sini güncelleştirme

Bu API, rapor parametresini değiştirmenize yardımcı olur.

İstek söz dizimi

Yöntem İstek URI'si
PUT https://api.partnercenter.microsoft.com/insights/v1/cmp/ScheduledReport/{Report ID}

İstek üst bilgisi

Üst bilgi Tür Description
Yetkilendirme string Gereklidir. Formdaki Azure Active Directory (Azure AD) erişim belirteciBearer <token>
İçerik Türü string Application/JSON

Path parametresi

Hiçbiri

Sorgu parametresi

Parametre adı Gerekli Tür Açıklama
reportId Evet string Değiştirilmekte olan raporun kimliği

İstek yükü

{
 "ReportName": "string",
 "Description": "string",
 "StartTime": "string",
 "RecurrenceInterval": 0,
 "RecurrenceCount": 0,
 "Format": "string",
 "CallbackUrl": "string"
}

Sözlük

Bu tabloda, istek yükündeki öğelerin anahtar tanımları listelenmiştir.

Parametre Gerekli Açıklama İzin verilen değerler
ReportName Yes Rapora atanacak ad dize
Description No Oluşturulan raporun açıklaması string
StartTime Yes Rapor oluşturma işleminin başlayacağı zaman damgası dize
RecurrenceInterval No Raporun saat cinsinden oluşturulma sıklığı. En düşük değer 4'dür tamsayı
RecurrenceCount No Oluşturulacak rapor sayısı. Varsayılan süresizdir tamsayı
Format Yes Dışarı aktarılan dosyanın dosya biçimi. Varsayılan değer CSV'dir. CSV/TSV
CallbackUrl Yes rapor oluşturmada çağrılacak https geri çağırma URL'si string

Sözlük

Hiçbiri

Response

Yanıt yükü aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

Yanıt kodu: 200, 400, 401, 403, 404, 500

Yanıt yükü:

{
 "Value": [
  {
   "ReportId": "string",
   "ReportName": "string",
   "Description": "string",
   "QueryId": "string",
   "Query": "string",
   "User": "string",
   "CreatedTime": "string",
   "ModifiedTime": "string",
   "StartTime": "string",
   "ReportStatus": "string",
   "RecurrenceInterval": 0,
   "RecurrenceCount": 0,
   "CallbackUrl": "string",
   "Format": "string"
  }
 ],
 "TotalCount": 0,
 "Message": "string",
 "StatusCode": 0
}

Sözlük

Parametre Açıklama
ReportId Güncelleştirilmekte olan raporun evrensel olarak benzersiz tanımlayıcısı (UUID)
ReportName İstek yükünde rapora verilen ad
Description Rapor oluşturulurken verilen açıklama
QueryId Raporun oluşturulduğu sırada geçirilen sorgu kimliği
Query Bu rapor için yürütülecek sorgu metni
User Raporu oluşturmak için kullanılan kullanıcı kimliği
CreatedTime Raporun oluşturulduğu saat. Saat biçimi yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ'dir
ModifiedTime Raporun son değiştirilme zamanı. Saat biçimi yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ'dir
StartTime Rapor yürütmenin başlayacağı zaman. Saat biçimi yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ'dir
ReportStatus Rapor yürütme durumu. Olası değerler Duraklatıldı, Etkin ve Etkin Değil değerleridir.
RecurrenceInterval Rapor oluşturma sırasında sağlanan yinelenme aralığı
RecurrenceCount Rapor oluşturma sırasında sağlanan yinelenme sayısı
CallbackUrl İstekte sağlanan geri çağırma URL'si
Format Rapor dosyalarının biçimi