Out-File

Çıktıyı bir dosyaya gönderir.

Syntax

Out-File
  [-FilePath] <string>
  [[-Encoding] <Encoding>]
  [-Append]
  [-Force]
  [-NoClobber]
  [-Width <int>]
  [-NoNewline]
  [-InputObject <psobject>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
Out-File
  [[-Encoding] <Encoding>]
  -LiteralPath <string>
  [-Append]
  [-Force]
  [-NoClobber]
  [-Width <int>]
  [-NoNewline]
  [-InputObject <psobject>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]

Description

cmdlet'i Out-File çıktıyı bir dosyaya gönderir. Dosyaya yazmak için powershell'in biçimlendirme sistemini örtük olarak kullanır. Dosya, terminalle aynı görüntüleme gösterimini alır. Bu, tüm giriş nesneleri dize olmadığı sürece çıkışın programlı işleme için ideal olmayabileceği anlamına gelir. Çıkış için parametreler belirtmeniz gerektiğinde, yeniden yönlendirme işleci> () yerine kullanınOut-File. Yeniden yönlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. about_Redirection.

Örnekler

Örnek 1: Çıktı gönderme ve dosya oluşturma

Bu örnekte, yerel bilgisayarın işlemlerinin listesini bir dosyaya gönderme işlemi gösterilmektedir. Dosya yoksa, Out-File dosyayı belirtilen yolda oluşturur.

Get-Process | Out-File -FilePath .\Process.txt
Get-Content -Path .\Process.txt

NPM(K)  PM(M)   WS(M)   CPU(s)   Id SI ProcessName
 ------  -----   -----   ------   -- -- -----------
   29  22.39   35.40   10.98  42764  9 Application
   53  99.04   113.96    0.00  32664  0 CcmExec
   27  96.62   112.43   113.00  17720  9 Code

Get-Process Cmdlet, yerel bilgisayarda çalışan işlemlerin listesini alır. İşlem nesneleri işlem hattı cmdlet'ine Out-File gönderilir. Out-FileFilePath parametresini kullanır ve geçerli dizinde Process.txtadlı bir dosya oluşturur. Get-Content komutu dosyadan içerik alır ve PowerShell konsolunda görüntüler.

Örnek 2: Varolan bir dosyanın üzerine yazılmasını engelleme

Bu örnek varolan bir dosyanın üzerine yazılmasını engeller. Varsayılan olarak, Out-File var olan dosyaların üzerine yazar.

Get-Process | Out-File -FilePath .\Process.txt -NoClobber

Out-File : The file 'C:\Test\Process.txt' already exists.
At line:1 char:15
+ Get-Process | Out-File -FilePath .\Process.txt -NoClobber
+        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Get-Process Cmdlet, yerel bilgisayarda çalışan işlemlerin listesini alır. İşlem nesneleri işlem hattı cmdlet'ine Out-File gönderilir. Out-FileFilePath parametresini kullanır ve geçerli dizindeki Process.txtadlı bir dosyaya yazmaya çalışır. NoClobber parametresi, dosyanın üzerine yazılmasını engeller ve dosyanın zaten var olduğunu belirten bir ileti görüntüler.

Örnek 3: Çıktıyı ASCII biçiminde bir dosyaya gönderme

Bu örnekte çıkışın belirli bir kodlama türüyle nasıl kodlanacakları gösterilmektedir.

$Procs = Get-Process
Out-File -FilePath .\Process.txt -InputObject $Procs -Encoding ASCII -Width 50

Get-Process Cmdlet, yerel bilgisayarda çalışan işlemlerin listesini alır. İşlem nesneleri, değişkeninde $Procsdepolanır. Out-FileFilePath parametresini kullanır ve geçerli dizinde Process.txtadlı bir dosya oluşturur. InputObject parametresi, içindeki işlem nesnelerini $ProcsProcess.txtdosyasına geçirir. Encoding parametresi çıkışı ASCII biçimine dönüştürür. Width parametresi dosyadaki her satırı 50 karakterle sınırlar, bu nedenle bazı veriler kesilebilir.

Örnek 4: Sağlayıcı kullanma ve çıktıyı dosyaya gönderme

Bu örnekte, bir FileSystem sağlayıcı sürücüsünde olmadığınızda cmdlet'in nasıl kullanılacağı Out-File gösterilmektedir. Get-PSProvider Yerel bilgisayarınızda sağlayıcıları görüntülemek için cmdlet'ini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. about_Providers.

PS> Set-Location -Path Alias:

PS> Get-Location

Path
----
Alias:\

PS> Get-ChildItem | Out-File -FilePath C:\TestDir\AliasNames.txt

PS> Get-Content -Path C:\TestDir\AliasNames.txt

CommandType   Name
-----------   ----
Alias      % -> ForEach-Object
Alias      ? -> Where-Object
Alias      ac -> Add-Content
Alias      cat -> Get-Content

Komutu, Set-Location geçerli konumu kayıt defteri sağlayıcısına Alias:ayarlamak için Path parametresini kullanır. cmdlet'i Get-Location için Alias:tam yolu görüntüler. Get-ChildItem nesneleri işlem hattından cmdlet'ine Out-File gönderir. Out-FilefilePath parametresini kullanarak çıktının tam yolunu ve dosya adını C:\TestDir\AliasNames.txt. cmdlet'i Get-ContentPath parametresini kullanır ve dosyanın içeriğini PowerShell konsolunda görüntüler.

Örnek 5: Kapsamın tamamı için dosya çıkış genişliğini ayarlama

Bu örnekte, ve yeniden yönlendirme işlenenlerinin (> ve >>) tüm çağrıları Out-File için parametresini 2000 olarak ayarlamak Width için kullanılır$PSDefaultParameterValues. Bu, geçerli kapsamda tablo biçimlendirilmiş verileri dosyaya çıkardığınız her yerde PowerShell'in PowerShell konağı konsol genişliği tarafından belirlenen çizgi genişliği yerine 2000 satır genişliğini kullanmasını sağlar.

function DemoDefaultOutFileWidth() {
  try {
    $PSDefaultParameterValues['out-file:width'] = 2000

    $logFile = "$pwd\logfile.txt"

    Get-ChildItem Env:\ > $logFile

    Get-Service -ErrorAction Ignore | Format-Table -AutoSize | Out-File $logFile -Append

    Get-Process | Format-Table Id,SI,Name,Path,MainWindowTitle >> $logFile
  }
  finally {
    $PSDefaultParameterValues.Remove('out-file:width')
  }
}

DemoDefaultOutFileWidth

hakkında $PSDefaultParameterValuesdaha fazla bilgi için bkz. about_Preference_Variables.

Parametreler

-Append

Çıktıyı var olan bir dosyanın sonuna ekler.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Confirm

Cmdlet'i çalıştırmadan önce sizden onay ister.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Encoding

Hedef dosya için kodlama türünü belirtir. utf8NoBOM varsayılan değerdir.

Bu parametre için kabul edilebilir değerler şunlardır:

 • ascii: ASCII (7 bit) karakter kümesi için kodlamayı kullanır.
 • bigendianunicode: Büyük endian bayt sırasını kullanarak UTF-16 biçiminde kodlar.
 • bigendianutf32: Büyük endian bayt sırasını kullanarak UTF-32 biçiminde kodlar.
 • oem: MS-DOS ve konsol programları için varsayılan kodlamayı kullanır.
 • unicode: Little-endian bayt sırasını kullanarak UTF-16 biçiminde kodlar.
 • utf7: UTF-7 biçiminde kodlar.
 • utf8: UTF-8 biçiminde kodlar.
 • utf8BOM: Bayt Sipariş İşareti (BOM) ile UTF-8 biçiminde kodlar
 • utf8NoBOM: Bayt Sırası İşareti (BOM) olmadan UTF-8 biçiminde kodlar
 • utf32: UTF-32 biçiminde kodlar.

PowerShell 6.2'den başlayarak Kodlama parametresi, kayıtlı kod sayfalarının (gibi -Encoding 1251) sayısal kimliklerine veya kayıtlı kod sayfalarının dize adlarına (örneğin -Encoding "windows-1251") izin verir. Daha fazla bilgi için Encoding.CodePage için .NET belgelerine bakın.

Not

UTF-7* uygulamasının artık kullanılması önerilmez. PowerShell 7.1'den itibaren Kodlama parametresini belirtirseniz utf7 bir uyarı yazılır.

Type:Encoding
Accepted values:ASCII, BigEndianUnicode, BigEndianUTF32, OEM, Unicode, UTF7, UTF8, UTF8BOM, UTF8NoBOM, UTF32
Position:1
Default value:UTF8NoBOM
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-FilePath

Çıkış dosyasının yolunu belirtir.

Type:String
Aliases:Path
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Force

Salt okunur özniteliği geçersiz kılar ve mevcut salt okunur dosyanın üzerine yazar. Force parametresi güvenlik kısıtlamalarını geçersiz kılmaz.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-InputObject

Dosyaya yazılacak nesneleri belirtir. Nesneleri içeren bir değişken girin veya nesneleri alan bir komut veya ifade yazın.

Type:PSObject
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-LiteralPath

Çıkış dosyasının yolunu belirtir. LiteralPath parametresi tam olarak yazıldığı gibi kullanılır. Joker karakterler kabul edilmiyor. Yol kaçış karakterleri içeriyorsa, tek tırnak içine alın. Tek tırnak işaretleri PowerShell'e hiçbir karakteri kaçış dizisi olarak yorumlamaması gerektiğini söyler. Daha fazla bilgi için bkz. about_Quoting_Rules.

Type:String
Aliases:PSPath, LP
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-NoClobber

NoClobber varolan bir dosyanın üzerine yazılmasını engeller ve dosyanın zaten var olduğunu belirten bir ileti görüntüler. Varsayılan olarak, belirtilen yolda bir dosya varsa, Out-File uyarı vermeden dosyanın üzerine yazar.

Type:SwitchParameter
Aliases:NoOverwrite
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-NoNewline

Dosyaya yazılan içeriğin yeni satır karakteriyle bitmediğini belirtir. Giriş nesnelerinin dize gösterimleri, çıkışı oluşturmak için birleştirilir. Çıkış dizeleri arasına boşluk veya yeni satır eklenmez. Son çıkış dizesinden sonra yeni satır eklenmez.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Cmdlet çalıştırılıyorsa ne olacağını gösterir. Cmdlet çalıştırılmaz.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Width

Çıktının her satırındaki karakter sayısını belirtir. Ek karakterler kısaltılır, sarmalanmaz. Bu parametre kullanılmazsa, genişlik konağın özelliklerine göre belirlenir. PowerShell konsolu için varsayılan değer 80 karakterdir. tüm çağrılarının ve yeniden yönlendirme işleçlerinin Out-File (> ve >>) genişliğini denetlemek istiyorsanız kullanmadan Out-Fileönce ayarlayın$PSDefaultParameterValues['out-file:width'] = 2000.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Girişler

PSObject

Herhangi bir nesneyi bu cmdlet'e geçirebilirsiniz.

Çıkışlar

None

Bu cmdlet çıkış döndürmez.

Notlar

Giriş nesneleri terminalde olduğu gibi otomatik olarak biçimlendirilir, ancak dosya çıktısının biçimlendirmesini açıkça denetlemek için bir Format-* cmdlet kullanabilirsiniz. Örneğin, Get-Date | Format-List | Out-File out.txt

PowerShell komutunun çıkışını Out-File cmdlet'ine göndermek için işlem hattını kullanın. Alternatif olarak, verileri bir değişkende depolayabilir ve verileri cmdlet'e geçirmek için InputObject parametresini Out-File kullanabilirsiniz.

Out-File verileri bir dosyaya kaydeder, ancak işlem hattına herhangi bir çıkış nesnesi üretmez.

PowerShell 7.2, ANSI kaçış dizilerinin nasıl işleneceğini denetleme özelliği ekledi. öğesine geçirilen Out-File ANSI tarafından dekore edilmiş çıkış, özelliğin $PSStyle.OutputRendering ayarına göre değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. about_ANSI_Terminals.